สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวน้ำผึ้ง  อภิรักษ์สันติ
 
1. นางจิราพร  สุนันต๊ะ
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธัญวลัย  คำวัน
2. เด็กหญิงวราภรณ์   ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวเยาวพา  มหานันต์
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนุน  มอนคำ
2. เด็กหญิงสันฤทัย  -
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ชมเชย
 
1. นางนวรัตน์  ปัญญาธิ
 
4 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวนิชาภัทร  ดาวแสง
 
1. นางเทพินทร์  จิตตางกูร
 
5 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอรนรี  มหิทธิการ
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  วรรณจักร์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนกร  ภาระวงค์
2. เด็กชายเจษฎา  สงฉิม
 
1. นายวัชรินทร์  แซ่เห่อ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวกรรภิรมณ์  ตันยะ
 
1. นายสุรศักดิ์  ไชยมงคล