สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายพิชญา  กันธยศ
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ปันกาศ
 
2 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ใจดี
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ปันกาศ
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 79.5 เงิน 7 1. นางสาวเหมวรรณ  ทายะ
 
1. นางสาวสิริญา  ไชยเฉพาะ
 
4 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ปัญญปู
2. เด็กหญิงสุลิตา  สุรินทร์
 
1. นางอรอนงค์  ไชยศรี
 
5 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวณัฐธยาน์  เพียรเมืองปัก
2. นางสาวศรัณย์พร  ปราจีน
 
1. นางสาวสุทธิดา  แสงรัตน์
2. นายสุรศักดิ์  ไชยมงคล
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสันติภาพ  สุริวรรณ
 
1. นายประเสริฐ  ปัญญาธิ
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวชิรวิทย์  บุญตัน
 
1. นายวัฒนศักดิ์  อัศจรรย์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐชนก  เคลือบนอก
 
1. นายสุรพล  สุนันต๊ะ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพร  กาทู
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินต๊ะก๋อน
 
1. นายมานะ  โสภาเลิศ
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวสุดาเรตน์  เนตรปัญญา
 
1. นางทัศนีย์  ยอดเมือง
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาววรัญชนา  แซ่ล้อ
 
1. นางทัศนีย์  ยอดเมือง
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กชายทรงยศ  บุตรพรม
2. เด็กชายพัฒนพงศ์  ธรรมวงศ์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  บุญเพิ่มพูล
 
13 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71.6 เงิน 5 1. เด็กชายแซนด์  ศิวายพราหมณ์
 
1. นางสาวมันทนา  พรเพิ่มสุข
 
14 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  อภัยกลาง
 
1. นางเอมอร  กันธะวัง
 
15 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวตีรณา  แซ่หยาง
 
1. นางเอมอร  กันธะวัง
 
16 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวหลงเซียง  แซ่ฮุย
 
1. นางสาวชวัญนภา  พรหมมนัส
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 76.5 เงิน 4 1. นางสาวชัญญา  กองสถาน
2. นายนนทนันท์  กิติ
3. นายพงษ์พันธ์  ปัญญาเรือน
4. นางสาวพิชญาภรณ์  ขาวอินทร์
5. นางสาวศิวาพร  ไพรวัลย์
6. นางสาวสิริจิต  จันทร์แดง
7. นางสาวสิริรักษ์  อินทพินธ์
8. นายอนุรักษ์  รังษี
9. นายเกษมสันต์  ปัญญาธิ
 
1. นางสาวดาริณี  ฟ้าร่วน
2. นางสาวสุมาลี  เกตุวงษ์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัชชา  เชิดชูเผ่าพงศ์
3. เด็กหญิงมัชฌิมา  ไชยฝาง
 
1. นางสาวประภาพร  มอญแสง
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวกัณกนิษฐ์  รู้ดี
2. นางสาวสุวนันท์  ดอนดี
3. นางสาวอังคณา  สุวรรณมา
 
1. นางอรอนงค์  ไชยศรี