สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรุ่งรัตนา  สมเครื่อง
 
1. นางสาวสุนันท์  ธาราศักดิ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงวันดี  จะกอ
 
1. นางสาววรรษมน  เจริญทรัพย์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นางสาวประภัสสร  ชัยวิทย์นนท์
 
1. นางสาวศรีสุดา  คำลือ
 
4 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ธิคำมา
 
1. นางอัญธิฌา  มีวรรณ์
 
5 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  เกี้ยวสุนทร
 
1. นางอัญธิฌา  มีวรรณ์
 
6 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวสิโรธร  จันทร์กลัด
 
1. นางสาวศรีสุดา  คำลือ
 
7 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 74.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  อุษา
2. เด็กหญิงปิยธิดา  แทนเงิน
 
1. นางอัญธิฌา  มีวรรณ์
 
8 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีระนันท์  ปัญญาผัด
2. นางสาวอรุโนทัย  ดวงคำ
 
1. นางสาวสุนันท์  ธาราศักดิ์
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงแพรวพราว   กลิ่นหอม
 
1. นางสาวพิมพิกา  จันต๊ะเสาร์
 
10 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 7 1. นางสาวทยาวีร์  ปินตา
 
1. นางสาวสมร  ปาดวง
 
11 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81.25 ทอง 4 1. เด็กชายปรัชญา  ขันทอง
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  คำวงษา
 
1. นางสาวดาววิภา  มีบุญ
2. ว่าที่ร้อยตรีสินธ์ชัย  ใจแก้ว
 
12 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภาพร  โพทัง
2. นายอติกานต์  แสงวิลัย
 
1. นางสาวดาววิภา  มีบุญ
2. ว่าที่ร้อยตรีสินธ์ชัย  ใจแก้ว
 
13 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์คำ
 
1. นางสาวสมหญิง  บุตรวงค์
 
14 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทะนงศักดิ์  ทองอาญา
 
1. นางสาวสมหญิง  บุตรวงค์
 
15 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  หมื่นอาภัย
2. เด็กหญิงรัฐชินีกร  เจริญธรรม
3. เด็กหญิงสาธินีย์  จันทร์ธิมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคมกฤช  ใจคำปัน
2. นางสุดารัตน์  ไชยเทศ
 
16 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 59 - 4 1. นางสาวช่อผกา  ปาริวงค์
2. นายประทีป  มะโนรี
3. นางสาวอัญชนา  พุทธชัย
 
1. นางพิกุล  ศรีใส
 
17 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวกาญจนา  ไชยลังการ์
2. นายกิจเกษม  แซ่เตียว
3. นายสถิตย์  บุรนาค
 
1. นายนพชัย  บุญเรืองยา
 
18 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวณัฐธิดา  ศรีชัยสถาน
2. นางสาวยุพาพร  แดงขาวเขียว
3. นางสาววรรณฤดี  เสาร์คำ
 
1. นายชลอ  สิรชาญวิทย์
 
19 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฐิติมา  ยาสมุทร
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  บัวดี
3. นางสาวแพรวมณี  ศรีแสง
 
1. นางสายสุนีย์  ฝั้นก้อ
 
20 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 56.5 เข้าร่วม 6 1. นายจักรกฤษณ์  สุวรรณมงคล
2. นางสาวณัฐวดี  ใจกันทะ
 
1. นางสาวธีราพร  สุขสงวน
2. นางสายสุนีย์  ฝั้นก้อ
 
21 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนรา  วรรณา
2. เด็กชายศุภชัย  แสงดวง
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ลาวรี
 
22 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพันธ์  อาทะบุญ
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  ใจพรหม
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ลาวรี
 
23 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรศักดิ์  ทาวรรณ์
2. นายธีรเดช  เรือนคำ
3. นายปริญญา  สุขา
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ลาวรี
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.83 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุลีพร  ทองคณิต
2. เด็กหญิงณัฐริกา  แก้วปันขัน
3. เด็กหญิงปนัชดา  สมบุญโสด
4. เด็กหญิงเกตสิรี  อินต๊ะ
5. เด็กหญิงแพรพลอย  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวชมพูนุท  จันต๊ัะวงศ์
2. นางสาวพรพิมล  พรหมจักร์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลิตา  มาประสพ
2. เด็กหญิงวิชญาพร  แสนปุก
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  กิจต๊ะสัย
4. เด็กหญิงเกวลิน  อุ่นปัน
5. เด็กชายเกียรติชัย  สุภาเปี้ย
 
1. นางสาวชมพูนุท  จันต๊ัะวงศ์
2. นางสาวพรพิมล  พรหมจักร์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.15 ทอง 7 1. นางสาวทิพาภรณ์  ปู่เมา
2. นางสาวปวีณา  ยอดศร
3. นางสาวรุ้งนภา  คำเขียว
4. นางสาววริศรา  วิฉายา
5. นางสาวเบญจวรรณ  ยองจา
 
1. นางนิรมิตร  มีไชโย
2. นางสาวมาลัย  พงค์กู่
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  ตาลป่า
2. เด็กหญิงเดือนดาว  ลุงซอ
 
1. นางนิรมิตร  มีไชโย
2. นางพานทอง  ศิริ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 92.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุพัสตร์  ชมภู
2. นายชวาลพัทธ์  สุรเมธีมาณพ
 
1. นางนิรมิตร  มีไชโย
2. นางพานทอง  ศิริ
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายปัณณทัต   ตันสวัสดิ์
2. เด็กชายสหรัฐ  วัดดินา
 
1. นางสาววารุณี  สัตยพานิช
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71.67 เงิน 4 1. นายธนภัทร  นิลวรรณ
2. นายพัชรพล  อินทร์เวช
 
1. นางสาววารุณี  สัตยพานิช
 
31 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลนรี  ดงงาม
2. เด็กหญิงสุพรรณิการณ์  นิลวรรณ
3. เด็กหญิงอทิตยา  ทองคำ
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  วงษ์วาด
 
32 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  พุทธชัย
2. นางสาวนงนุช  มาปวน
3. นางสาวปัถยานี  คำมามุง
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  วงษ์วาด
 
33 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขิ่น  ไอ่คำ
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  วงษ์วาด
 
34 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวจีรนันท์  พานเหล็ก
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  วงษ์วาด
 
35 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษณพงค์  ครินชัย
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  วงษ์วาด
 
36 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวภัทราภรณ์  ตาแปง
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  วงษ์วาด
 
37 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทรงจำปา
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  วงษ์วาด
 
38 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอาทิตรา  มะโนเมือง
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  วงษ์วาด
 
39 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัชรี  คำปอนด์
2. เด็กหญิงอัณรัญญา  จันทวงค์
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  วงษ์วาด
 
40 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัญธิกา  กองดวง
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  วงษ์วาด
 
41 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรวรินทร์  ศรีแสวง
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  วงษ์วาด
 
42 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันยาลักษณ์  คำตรี
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แสนสมบัติ
3. เด็กหญิงสุวรรณา  พุฒดี
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  วงษ์วาด
 
43 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตราพร  วรรณอุบล
2. นางสาวธัญญาเรศ  เงาใส
3. นางสาวปลายพรรษา  ขันทอง
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  วงษ์วาด
 
44 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลทิพย์  สุรันทร์ต๊ะ
2. นายกษิดิศ  มุกคำ
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  อุ่นใจ๋
4. นางสาวกิ่งกาญจน์  พรมใหม่
5. นายจิรพงศ์  น้อยสปุ๋ง
6. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงศายะ
7. นางสาวจีระประภา  คล่องแคล่ว
8. นายณัฐวุฒิ  กองทอง
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  สระตัน
10. นางสาวทัศนีย์  ทองน้อย
11. นายธนภัทร  มาหล้า
12. นางสาวนภัสสร  สวนอิน
13. นายบรรจง  ทาคำปัน
14. เด็กหญิงปฐมาวดี  เกี้ยวสุนทร
15. เด็กหญิงพรพิมล  ชัยลังกา
16. นางสาวพัชริดา  ศรียาเรือง
17. นายภัสกร  ไคร้ม่วง
18. นายวรายุทธ  วารีศุภรัตน์
19. นางสาววริศรา  บุตรถา
20. นางสาวศุภานันท์  ขวัญศรีวงค์
21. นายศุภโชค  ไชยวงศ์
22. นางสาวสกุนา  ไชยลังการ์
23. นางสาวสกุลพร  ศรีวิชัย
24. นางสาวสุธินี  สนั่นรมย์
25. นางสาวสุปราณี  โปธายะ
26. นางสาวสุภาพรรณ  กุณาวงค์
27. เด็กหญิงอริศรา  ติวงค์
28. นางสาวอลิษา  แก้วกิริยา
29. นางสาวอังคณา  วงค์สุข
30. นายอามรเทพ  กิจมี
31. นายอิทธิพงษ์  ผาสุข
32. นางสาวเกศนา  ติระถา
33. นางสาวเจนจิรา  อาทบุญ
34. นางสาวเนตรนภา  มูลปนันท์
35. นายไมตรี  จินนาวงค์
 
1. นายกมลศิษฐ์  ดวงชื่น
2. นายชัยธัช  ชูควร
3. นางพิกุล  ศรีใส
 
45 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลทิพย์  สุรินทร์ต๊ะ
 
1. นายชัยธัช  ชูควร
 
46 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัฐนนท์  กันธะมาลา
 
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลรัตน์  อุตระ
2. นายชนาภัทร  แดงขาวเขียว
3. นางสาวศศิวิมล  ตาแปง
 
1. นางสาวทองพูล  ใสแก้ว
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุรเมธีมาณพ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  พุทธโจทย์
 
1. นายธนวัชญ์  อมรรัตนพิบูลย์
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  พาสัญจร
2. เด็กหญิงเจนจิรา  มาสุข
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ศิริโชค
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.62 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  จันขวา
2. เด็กหญิงธนาทิพย์  ธนกิจวาณิชกุล
3. เด็กหญิงปิยธิดา  เงาใส
 
1. นางสาวรัชนี  ศรีแสวง
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิทธิไกร  หมื่นจี้
2. นายเก่งกาจ  สมต๊ะ
3. นายเอกพงษ์  เขื่อนคำ
 
1. นางสาวรัชนี  ศรีแสวง
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงมณธิชา  วรรณะ
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  อังครุ่งโรจน์
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ลาวรี
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทนงศักดิ์  สุชาคำ
2. นายฤทธิเกียรติ์  แปงกา
 
1. นายชุณหวัต  คำโพธิ์
 
54 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุธีวา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางวิราวัลย์  วรรณชัย
 
55 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 29.5 เข้าร่วม 7 1. นางสาวธารทิพย์  แก้วต๋าคำ
 
1. นางวิราวัลย์  วรรณชัย
 
56 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสวิญชา  แก้วดวงดี
 
1. นางสุวัสสา  แอคลีย์
 
57 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวธันย์ชนก  พุทธชัย
 
1. นางสุวัสสา  แอคลีย์
 
58 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 47.2 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจิรวนันท์  จาใจ
 
1. นางวิราวัลย์  วรรณชัย
 
59 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 74.6 เงิน 7 1. นางสาววารี  แสนคำหมื่น
 
1. นายทรงพล  มีวรรณ์
 
60 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิรภพ  ตรีโพลา
 
1. นายกมลศิษฐ์  ดวงชื่น
 
61 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 8 1. นายศาสตรา  ท้วมทำนอง
 
1. นายกมลศิษฐ์  ดวงชื่น
 
62 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติญา  มูลคำ
2. เด็กหญิงกุลสินี  อุปาลี
3. เด็กหญิงพัชรี  อินทนนท์
4. เด็กหญิงอัมพร  ยศปัน
5. เด็กหญิงอารยา  คำปัน
 
1. นางณิชาดา  ศรีเกษ
 
63 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 70.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลรัตน์  แซ่สาม
 
1. นางสาวผกามาศ  ต๋าคำธรรม
 
64 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวราตรี  สายวงค์
 
1. นายธีรวัจน์  ชัยแปง
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรกฤษณ์  สุวรรณมงคล
2. นางสาวฉันท์ชนก  เขียวทา
3. นางสาวณัฐวดี  ใจกันทะ
4. นายทักษ์ดนัย  พรหมดีราช
5. นายธนวันต์  กอนจาย
6. นางสาวปรียา  กุลนาแปง
7. นายพุฒิพงค์  สุวรรณ
8. นางสาวรัชฎาพร  บัวดี
9. นางสาวศิริรัตน์  กันธาหลง
10. นายอติกานต์  แสงวิลัย
 
1. นายนพชัย  บุญเรืองยา
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปวงบุตร
2. เด็กชายปิยพงษ์  รักษาวนิชา
3. เด็กหญิงพรทิพย์  พูลเกษม
 
1. นางสาววรรษมน  เจริญทรัพย์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวพัชราภรณ์  แก้วปัญญา
2. นางสาวเกวลิน  มุกพลอย
3. นางสาวเบญจวรรณ  บุญยะสิงห์
 
1. นางสุนันท์  ธาราศักดิ์
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชนกกานต์  ต๋าคำ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ใจใหญ่
 
1. นางสุวัสสา  แอคลีย์
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คำวงศ์ษา
2. เด็กชายอุดมทรัพย์  แดงขาวเขียว
 
1. นายอนุรักษ์  ปาทา
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  ทรายแก้ว
 
1. นายอนุรักษ์  ปาทา
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงโสลญา  เกษเสณีย์
 
1. นางสาวดาววิภา  มีบุญ
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 1. นางสาวฉันท์ชนก  เขียวทา
 
1. นายสุคนธ์  พจน์สุจริต