สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงแพรวพราว   กลิ่นหอม
 
1. นางสาวพิมพิกา  จันต๊ะเสาร์
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 7 1. นางสาวทยาวีร์  ปินตา
 
1. นางสาวสมร  ปาดวง
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 56.5 เข้าร่วม 6 1. นายจักรกฤษณ์  สุวรรณมงคล
2. นางสาวณัฐวดี  ใจกันทะ
 
1. นางสาวธีราพร  สุขสงวน
2. นางสายสุนีย์  ฝั้นก้อ
 
4 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 29.5 เข้าร่วม 7 1. นางสาวธารทิพย์  แก้วต๋าคำ
 
1. นางวิราวัลย์  วรรณชัย
 
5 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 47.2 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจิรวนันท์  จาใจ
 
1. นางวิราวัลย์  วรรณชัย
 
6 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 8 1. นายศาสตรา  ท้วมทำนอง
 
1. นายกมลศิษฐ์  ดวงชื่น
 
7 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติญา  มูลคำ
2. เด็กหญิงกุลสินี  อุปาลี
3. เด็กหญิงพัชรี  อินทนนท์
4. เด็กหญิงอัมพร  ยศปัน
5. เด็กหญิงอารยา  คำปัน
 
1. นางณิชาดา  ศรีเกษ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชนกกานต์  ต๋าคำ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ใจใหญ่
 
1. นางสุวัสสา  แอคลีย์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 1. นางสาวฉันท์ชนก  เขียวทา
 
1. นายสุคนธ์  พจน์สุจริต