สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรุ่งรัตนา  สมเครื่อง
 
1. นางสาวสุนันท์  ธาราศักดิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  หมื่นอาภัย
2. เด็กหญิงรัฐชินีกร  เจริญธรรม
3. เด็กหญิงสาธินีย์  จันทร์ธิมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคมกฤช  ใจคำปัน
2. นางสุดารัตน์  ไชยเทศ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงมณธิชา  วรรณะ
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  อังครุ่งโรจน์
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ลาวรี
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสวิญชา  แก้วดวงดี
 
1. นางสุวัสสา  แอคลีย์
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวธันย์ชนก  พุทธชัย
 
1. นางสุวัสสา  แอคลีย์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงโสลญา  เกษเสณีย์
 
1. นางสาวดาววิภา  มีบุญ