สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงวันดี  จะกอ
 
1. นางสาววรรษมน  เจริญทรัพย์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นางสาวประภัสสร  ชัยวิทย์นนท์
 
1. นางสาวศรีสุดา  คำลือ
 
3 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ธิคำมา
 
1. นางอัญธิฌา  มีวรรณ์
 
4 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 74.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  อุษา
2. เด็กหญิงปิยธิดา  แทนเงิน
 
1. นางอัญธิฌา  มีวรรณ์
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทะนงศักดิ์  ทองอาญา
 
1. นางสาวสมหญิง  บุตรวงค์
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวกาญจนา  ไชยลังการ์
2. นายกิจเกษม  แซ่เตียว
3. นายสถิตย์  บุรนาค
 
1. นายนพชัย  บุญเรืองยา
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวณัฐธิดา  ศรีชัยสถาน
2. นางสาวยุพาพร  แดงขาวเขียว
3. นางสาววรรณฤดี  เสาร์คำ
 
1. นายชลอ  สิรชาญวิทย์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายปัณณทัต   ตันสวัสดิ์
2. เด็กชายสหรัฐ  วัดดินา
 
1. นางสาววารุณี  สัตยพานิช
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71.67 เงิน 4 1. นายธนภัทร  นิลวรรณ
2. นายพัชรพล  อินทร์เวช
 
1. นางสาววารุณี  สัตยพานิช
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุรเมธีมาณพ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  พุทธโจทย์
 
1. นายธนวัชญ์  อมรรัตนพิบูลย์
 
11 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 74.6 เงิน 7 1. นางสาววารี  แสนคำหมื่น
 
1. นายทรงพล  มีวรรณ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 70.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลรัตน์  แซ่สาม
 
1. นางสาวผกามาศ  ต๋าคำธรรม
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรกฤษณ์  สุวรรณมงคล
2. นางสาวฉันท์ชนก  เขียวทา
3. นางสาวณัฐวดี  ใจกันทะ
4. นายทักษ์ดนัย  พรหมดีราช
5. นายธนวันต์  กอนจาย
6. นางสาวปรียา  กุลนาแปง
7. นายพุฒิพงค์  สุวรรณ
8. นางสาวรัชฎาพร  บัวดี
9. นางสาวศิริรัตน์  กันธาหลง
10. นายอติกานต์  แสงวิลัย
 
1. นายนพชัย  บุญเรืองยา
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวพัชราภรณ์  แก้วปัญญา
2. นางสาวเกวลิน  มุกพลอย
3. นางสาวเบญจวรรณ  บุญยะสิงห์
 
1. นางสุนันท์  ธาราศักดิ์