สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 5 1. นางสาวนงนุช  แซ่หยาง
 
1. นางศรัญญา  วงศ์อดิลักษณ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.25 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทร์ทรา  แซ่จื้อ
 
1. นายธพรชัย  มาร์ช
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวนิชากร  แซ่หมี่
 
1. นางสาวระพีพรรณ  อินต๊ะนนท์
 
4 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคำหม่วย  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวเกศินี  ปุงปี่แก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกรรณิกา  แซ่หลง
 
1. นางสาวพรอนันต์  เสื้อคลื้น
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 4 1. นายศรัณย์  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวพรอนันต์  เสือคลื้น
 
7 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  แซ่หลิว
2. เด็กชายชุมพล  แซ่หลู่
3. เด็กหญิงโศรดา  แซ่ไป๋
 
1. นางสาวปธิตา  ธาดาศุภลักษณ์
2. นางสาวพรอนันต์  เสือคลื้น
 
8 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวนงลักษณ์  แซ่ห่วง
2. นางสาวรัชนี  แซ่จื้อ
3. นางสาววลัญญา  แซ่หยาง
 
1. นางสาวปธิตา  ธาดาศุภลักษณ์
2. นางสาวสาธิตา  บุญเคลือบ
 
9 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60.75 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอรทัย  แซ่หลี่
2. เด็กหญิงเสี่ยวสวย  แซ่หย่าง
 
1. นางสาวนิภาพรรณ์  สิงห์คำ
2. นางสาวสาธิตา  บุญเคลือบ
 
10 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวรุ่งทิวา  จึงจิรธนติกุล
2. นายอาจู  อาจอ
 
1. นางสาวนิภาพรรณ์  สิงห์คำ
2. นางสาวสาธิตา  บุญเคลือบ
 
11 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 1. นายพงศธร   แซ่ซุย
 
1. นางสาวสาธิตา  บุญเคลือบ
 
12 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสัณหภพ  ยอดสร้อย
 
1. นางสาวสาธิตา  บุญเคลือบ
 
13 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสมหญิง  แซ่โจว
2. นางสาวอัญชลี  จะทอ
3. นางสาวแสงเงิน  กาหลิ่ง
 
1. นางสาวศศิญาภา  คำภิลา
2. นายสุพจน์  สิทธิประเวช
 
14 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46.5 - 7 1. นายปรีชา  แซ่หย่าง
2. นางสาวหลงเชียง  แซ่หมอ
3. นายเบซี  ฉินไล
 
1. นางธมลวรรณ  เหน่คำ
2. นายวชิรพันธ์  ปัญญาแก้ว
 
15 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. นางสาวทรงพร  แซ่หมี่
2. นางสาวธิดาสวรรค์  แซ่จ๋าว
3. นางสาววิภา  แซ่หลี่
 
1. นางสาวพิชญาภา  โสพันธ์
2. นางสาวสาวิตรี  จันทร์กองแก้ว
 
16 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพงษ์   แซ่หลิว
2. เด็กชายสรวิศ  แซ่หลี่
 
1. นายณัฐดินัย  ใจบาล
2. นางผกาแก้ว  คำเรือง
 
17 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพลวัต  ตังเปา
2. เด็กชายอภิชาติ  แซ่ถัง
 
1. นายณัฐดินัย  ใจบาล
2. นางสาวศรัณญา  รุ่งเรือง
 
18 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจ้าวเซียน  แซ่เจ้า
2. นางสาวสุรณี  แซ่หลี่
3. นายอรรถนพ  แซ่หลี่
 
1. นายณัฐดินัย  ใจบาล
2. นางสาวศรัณญา   รุ่งเรือง
 
19 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอรรถนพ  แซ่หลี่
2. นางสาวเนตรนภา  แซ่กู๋
3. นางสาวเอเฮือน  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายณัฐดินับ  ใจบาล
2. นางสาวศรัณญา  รุ่งเรือง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง 6 1. นางสาวน๊อต  นันต๊ะ
2. นางสาวมะทะ  ปะแอ
3. นางสาวสุทธิดา  เลามี
4. นางสาวอาทิตยา  สารรังสี
5. นางสาวเสี่ยวเฟิง  แซ่หลี่
 
1. นายธนากร  บุรผากา
2. นายนพดล  ชมภูวงศ์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 87.57 ทอง 6 1. นายนพกร  จะกู
2. นางสาวอรนิภา  แซ่เซียง
 
1. นางสาววาสนา  บุญเรือง
2. นายสมบูรณ์  ปานันท์
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  แซ่จิว
2. นางสาวกนิษฐา  แซ่หลู่
3. นางสาวกมลวรรณ  มาเยอะ
4. นางสาวจิตรวรรณ  รักชาติ
5. นางสาวณิชา  อาซ้อ
6. นางสาวปาลิตา  อินคม
7. นางสาวมาลัย  แซ่หย่าง
8. นายวิชัย  พงศ์ปัญญาธร
9. นางสาวศิรดา  ยี่ปา
10. นายสมบุญ  แซ่หลี่
11. นางสาวสุรณี  แซ่จาง
12. นางสาวสําลี  แซ่จื้อ
13. นางสาวอันดา  แซ่ลี้
14. นางสาวเสี่ยวถ่วน  แซ่หลี่
15. นางสาวเสี่ยวฮ๊วง  แซ่หลี่
 
1. นางสาวชื่นอนงค์  อำนา
2. นางสาวบุษบา  ใจยะศักดิ์
3. นางสาวพัชรินทร์  ตาเปี๊ยะ
4. นายอัสฎางค์  กองสถาน
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปิยะวรรณ  จะทอ
2. นางสาวรอยแสง  มะริบ
3. นางสาวสุนี  เบียผะ
 
1. นางสาวชื่นอนงค์  อํานา
2. นายอัสฎางค์  กองสถาน
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. นางสาววิรัญญา  มาเยอะ
2. นางสาวหมี่ยิ้ง  แซ่ซือ
 
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63.3 ทองแดง 9 1. นางสาวจิ่ง  ไม่มีนามสกุล
2. นางสาวพอง  ลุงต๊ะ
 
1. นางสาวชื่นอนงค์  อํานา
2. นายอัสฎางค์  กองสถาน
 
26 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายก่อเฉียง  แซ่หมอ
2. เด็กหญิงหัทยา  แอแลง
3. เด็กชายเข็มคํา  ลุงตี๊
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ตาเปี๊ยะ
2. นางสาวศศิญาภา  คำภิลา
 
27 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวปราณี  แซ่ลี้
2. นายพีรัช  แซ่ต่ง
3. นายสารินทร์  แซ่จ้าว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ตาเปี๊ยะ
2. นางสาววาสนา  บุญเรือง
 
28 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงอาซามิ  แซ่หลี่
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ตาเปี๊ยะ
 
29 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาฟาง  แซ่เหย
2. เด็กหญิงอาหยู่  แซ่เหย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ตาเปี๊ยะ
 
30 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวแขก  หนั่นต๊ะ
 
1. นางสาวเกศินี  ปุงปี่แก้ว
 
31 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคำหม่วย  -
 
 
32 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวแขก  หนั่นต๊ะ
 
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนงนุช  ลุงคํา
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  แซ่หลี่
3. เด็กหญิงอาหมี่  งัวผะ
 
1. นายณัฐดินัย  ใจบาล
2. นางผกาแก้ว  คำเรือง
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นายภาสกร  แซ่หลี่
2. นายสมศักดิ์  แซ่หลง
3. นายสมเดช  แซ่ซิง
 
1. นายณัฐดินัย  ใจบาล
2. นางผกาแก้ว  คำเรือง
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรพงษ์  มาเยอะ
2. เด็กชายสุทิวัส  แซ่หยาง
3. เด็กชายอดิศร  เบียผะ
 
1. นายธนากร  บูรผากา
2. นายสุเทพ  ลิอุบล
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคณากร  แหนบคำ
2. นายนันทวัฒน์  อินถา
3. นายสมชาย  แซ่หลี่
 
1. นายธนากร  บูรผากา
2. นายสุเทพ  ลิอุบล
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.5 ทอง 7 1. เด็กชายธวัชชัย  แซ่เฟิน
2. นายน้อง  นายทุน
3. เด็กชายอาเด  มาเยอะ
 
1. นายณัฐดินัย  ใจบาล
2. นางผกาแก้ว  คําเรือง
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายบรวิทย์  คณาศรี
2. เด็กชายอภิชาติ  แซ่ถัง
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  กันทะวงค์
2. นางสาวศรัญญา  รุ่งเรือง
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 80.8 ทอง 5 1. นางสาวนัดดารัตน์  มาเยอะ
2. นางสาวนิชากร  แซ่หยี่
3. นางสาวอาเซอ  มาเยอะ
 
1. นายณัฐดินัย  ใจบาล
2. นางผกาแก้ว  คําเรือง
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. นายคําดาว  ลุงทุน
2. นายจักรกฤษณ์  ทวีอภิรดีนาค
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  กันทะวงศ์
2. นางสาวศรัญญา  รุ่งเรือง
 
41 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 72.5 เงิน 5 1. นางสาวคอนยี  ทอมุ
 
1. นายภาณุพงษ์  แก้วอินทร์
 
42 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 7 1. นางสาวดวงใจ  แซ่หลี่
 
1. นางวาสนา  ทุนผล
 
43 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพิมล  แข่ลีซอ
 
1. นางสาวบุษบา  จายะศักดิ์
 
44 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพงษ์  ฉ่องจ่า
 
1. นางสาวบุษบา  จายะศักดิ์
 
45 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 53.5 เข้าร่วม 6 1. นางสาวมณีรัตน์  จะคา
 
1. นางสาวสุนันท์  โป
 
46 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. นางสาวจันทร์จิรา  เต๋จ๊ะ
 
1. นายเหวินเห้า  แซ่เหิว
 
47 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 7 1. นายยงศักดิื์  แซ่สี่
 
1. นายเหวินเห้า  แซ่เหิว
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายธรณินทร์  แซ่เจ้า
2. เด็กหญิงบุศรา  ลุงแงะ
 
1. นางสาวปาธิตา  ธาดาศุภลักษณ์
2. นางสาวสาธิตา  บุญเคลือบ
 
49 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเสี่ยวฝาง   แซ่หลี่
 
1. นางสาวนางสาววาสนา  บุญเรือง