สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 5 1. นางสาวนงนุช  แซ่หยาง
 
1. นางศรัญญา  วงศ์อดิลักษณ์
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกรรณิกา  แซ่หลง
 
1. นางสาวพรอนันต์  เสื้อคลื้น
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 4 1. นายศรัณย์  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวพรอนันต์  เสือคลื้น
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 1. นายพงศธร   แซ่ซุย
 
1. นางสาวสาธิตา  บุญเคลือบ
 
5 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 53.5 เข้าร่วม 6 1. นางสาวมณีรัตน์  จะคา
 
1. นางสาวสุนันท์  โป