สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60.75 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอรทัย  แซ่หลี่
2. เด็กหญิงเสี่ยวสวย  แซ่หย่าง
 
1. นางสาวนิภาพรรณ์  สิงห์คำ
2. นางสาวสาธิตา  บุญเคลือบ
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวรุ่งทิวา  จึงจิรธนติกุล
2. นายอาจู  อาจอ
 
1. นางสาวนิภาพรรณ์  สิงห์คำ
2. นางสาวสาธิตา  บุญเคลือบ
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสมหญิง  แซ่โจว
2. นางสาวอัญชลี  จะทอ
3. นางสาวแสงเงิน  กาหลิ่ง
 
1. นางสาวศศิญาภา  คำภิลา
2. นายสุพจน์  สิทธิประเวช
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. นางสาววิรัญญา  มาเยอะ
2. นางสาวหมี่ยิ้ง  แซ่ซือ
 
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63.3 ทองแดง 9 1. นางสาวจิ่ง  ไม่มีนามสกุล
2. นางสาวพอง  ลุงต๊ะ
 
1. นางสาวชื่นอนงค์  อํานา
2. นายอัสฎางค์  กองสถาน
 
6 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 7 1. นางสาวดวงใจ  แซ่หลี่
 
1. นางวาสนา  ทุนผล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 7 1. นายยงศักดิื์  แซ่สี่
 
1. นายเหวินเห้า  แซ่เหิว