สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.25 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทร์ทรา  แซ่จื้อ
 
1. นายธพรชัย  มาร์ช
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  แซ่หลิว
2. เด็กชายชุมพล  แซ่หลู่
3. เด็กหญิงโศรดา  แซ่ไป๋
 
1. นางสาวปธิตา  ธาดาศุภลักษณ์
2. นางสาวพรอนันต์  เสือคลื้น
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวนงลักษณ์  แซ่ห่วง
2. นางสาวรัชนี  แซ่จื้อ
3. นางสาววลัญญา  แซ่หยาง
 
1. นางสาวปธิตา  ธาดาศุภลักษณ์
2. นางสาวสาธิตา  บุญเคลือบ
 
4 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. นางสาวทรงพร  แซ่หมี่
2. นางสาวธิดาสวรรค์  แซ่จ๋าว
3. นางสาววิภา  แซ่หลี่
 
1. นางสาวพิชญาภา  โสพันธ์
2. นางสาวสาวิตรี  จันทร์กองแก้ว
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวแขก  หนั่นต๊ะ
 
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. นายคําดาว  ลุงทุน
2. นายจักรกฤษณ์  ทวีอภิรดีนาค
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  กันทะวงศ์
2. นางสาวศรัญญา  รุ่งเรือง
 
7 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 72.5 เงิน 5 1. นางสาวคอนยี  ทอมุ
 
1. นายภาณุพงษ์  แก้วอินทร์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายธรณินทร์  แซ่เจ้า
2. เด็กหญิงบุศรา  ลุงแงะ
 
1. นางสาวปาธิตา  ธาดาศุภลักษณ์
2. นางสาวสาธิตา  บุญเคลือบ