สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวนิชากร  แซ่หมี่
 
1. นางสาวระพีพรรณ  อินต๊ะนนท์
 
2 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคำหม่วย  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวเกศินี  ปุงปี่แก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสัณหภพ  ยอดสร้อย
 
1. นางสาวสาธิตา  บุญเคลือบ
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพงษ์   แซ่หลิว
2. เด็กชายสรวิศ  แซ่หลี่
 
1. นายณัฐดินัย  ใจบาล
2. นางผกาแก้ว  คำเรือง
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพลวัต  ตังเปา
2. เด็กชายอภิชาติ  แซ่ถัง
 
1. นายณัฐดินัย  ใจบาล
2. นางสาวศรัณญา  รุ่งเรือง
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจ้าวเซียน  แซ่เจ้า
2. นางสาวสุรณี  แซ่หลี่
3. นายอรรถนพ  แซ่หลี่
 
1. นายณัฐดินัย  ใจบาล
2. นางสาวศรัณญา   รุ่งเรือง
 
7 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอรรถนพ  แซ่หลี่
2. นางสาวเนตรนภา  แซ่กู๋
3. นางสาวเอเฮือน  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายณัฐดินับ  ใจบาล
2. นางสาวศรัณญา  รุ่งเรือง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง 6 1. นางสาวน๊อต  นันต๊ะ
2. นางสาวมะทะ  ปะแอ
3. นางสาวสุทธิดา  เลามี
4. นางสาวอาทิตยา  สารรังสี
5. นางสาวเสี่ยวเฟิง  แซ่หลี่
 
1. นายธนากร  บุรผากา
2. นายนพดล  ชมภูวงศ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 87.57 ทอง 6 1. นายนพกร  จะกู
2. นางสาวอรนิภา  แซ่เซียง
 
1. นางสาววาสนา  บุญเรือง
2. นายสมบูรณ์  ปานันท์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  แซ่จิว
2. นางสาวกนิษฐา  แซ่หลู่
3. นางสาวกมลวรรณ  มาเยอะ
4. นางสาวจิตรวรรณ  รักชาติ
5. นางสาวณิชา  อาซ้อ
6. นางสาวปาลิตา  อินคม
7. นางสาวมาลัย  แซ่หย่าง
8. นายวิชัย  พงศ์ปัญญาธร
9. นางสาวศิรดา  ยี่ปา
10. นายสมบุญ  แซ่หลี่
11. นางสาวสุรณี  แซ่จาง
12. นางสาวสําลี  แซ่จื้อ
13. นางสาวอันดา  แซ่ลี้
14. นางสาวเสี่ยวถ่วน  แซ่หลี่
15. นางสาวเสี่ยวฮ๊วง  แซ่หลี่
 
1. นางสาวชื่นอนงค์  อำนา
2. นางสาวบุษบา  ใจยะศักดิ์
3. นางสาวพัชรินทร์  ตาเปี๊ยะ
4. นายอัสฎางค์  กองสถาน
 
11 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวปราณี  แซ่ลี้
2. นายพีรัช  แซ่ต่ง
3. นายสารินทร์  แซ่จ้าว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ตาเปี๊ยะ
2. นางสาววาสนา  บุญเรือง
 
12 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงอาซามิ  แซ่หลี่
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ตาเปี๊ยะ
 
13 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาฟาง  แซ่เหย
2. เด็กหญิงอาหยู่  แซ่เหย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ตาเปี๊ยะ
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคำหม่วย  -
 
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนงนุช  ลุงคํา
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  แซ่หลี่
3. เด็กหญิงอาหมี่  งัวผะ
 
1. นายณัฐดินัย  ใจบาล
2. นางผกาแก้ว  คำเรือง
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นายภาสกร  แซ่หลี่
2. นายสมศักดิ์  แซ่หลง
3. นายสมเดช  แซ่ซิง
 
1. นายณัฐดินัย  ใจบาล
2. นางผกาแก้ว  คำเรือง
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรพงษ์  มาเยอะ
2. เด็กชายสุทิวัส  แซ่หยาง
3. เด็กชายอดิศร  เบียผะ
 
1. นายธนากร  บูรผากา
2. นายสุเทพ  ลิอุบล
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคณากร  แหนบคำ
2. นายนันทวัฒน์  อินถา
3. นายสมชาย  แซ่หลี่
 
1. นายธนากร  บูรผากา
2. นายสุเทพ  ลิอุบล
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.5 ทอง 7 1. เด็กชายธวัชชัย  แซ่เฟิน
2. นายน้อง  นายทุน
3. เด็กชายอาเด  มาเยอะ
 
1. นายณัฐดินัย  ใจบาล
2. นางผกาแก้ว  คําเรือง
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายบรวิทย์  คณาศรี
2. เด็กชายอภิชาติ  แซ่ถัง
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  กันทะวงค์
2. นางสาวศรัญญา  รุ่งเรือง
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 80.8 ทอง 5 1. นางสาวนัดดารัตน์  มาเยอะ
2. นางสาวนิชากร  แซ่หยี่
3. นางสาวอาเซอ  มาเยอะ
 
1. นายณัฐดินัย  ใจบาล
2. นางผกาแก้ว  คําเรือง
 
22 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพงษ์  ฉ่องจ่า
 
1. นางสาวบุษบา  จายะศักดิ์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. นางสาวจันทร์จิรา  เต๋จ๊ะ
 
1. นายเหวินเห้า  แซ่เหิว
 
24 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเสี่ยวฝาง   แซ่หลี่
 
1. นางสาวนางสาววาสนา  บุญเรือง