สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงจารุณี  คำยี
 
1. นางสาวจินตนา  ชุ่มใจ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ดีกลาย
 
1. นางสาวจินตนา  ชุ่มใจ
 
3 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงมลฤดี  จิรวัชธาวีรสกูล
 
1. นางสาวจินตนา  ชุ่มใจ
 
4 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศันสนีย์  ลุงโซย
 
1. นางสาวจินตนา  ชุ่มใจ
 
5 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปรีญาดา  โปธา
2. เด็กหญิงสุทธินันท์  มุลิตา
 
1. นางสาวจินตนา  ชุ่มใจ
2. นางสาวจินตนา  ชุ่มใจ
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงห์ทองทราย
 
1. นางสาวปรียาพร  ชัยทนัน
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงทักษพร  ค้ำคุณ
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  เต๋มีจ๊ะ
3. เด็กหญิงเนตรนภิส  อาซุ่ง
 
1. นางสาวจิตรา  สุนทร
2. นางจิราภรณ์  นารายณ์
 
8 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจอง  หมอกเงิน
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  กุลยวน
3. เด็กหญิงหมี่ชุ  มาเยอะ
 
1. นางสาวจิตรา  สุนทร
2. นางจิราภรณ์  นารายณ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิกา  ภัครกุลรัตน์
2. เด็กหญิงนภาพร  แจ่มปัญญาไพรวัลย์
3. เด็กหญิงนันทิชา  ใจเลิศองอาจ
4. เด็กหญิงวราภรณ์  กันทาวัน
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  อนุรักษ์วนภูมิ
 
1. นางพรนภัส  นุชวนิชกุล
2. นายศิลป์ชัย  กวงแหวน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประดิภา  สาระจันทร์
2. เด็กหญิงศุภรัสมิ์  ค้ำคุณ
3. นางสาวสี  มหาจัย
4. เด็กหญิงสุภาพร  เจนคุรุธรรม
5. นางสาวหวี  จองตาล
 
1. นางพรนภัส  นุชวณิชกุล
2. นายศิลป์ชัย  กวงแหวน
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันจิรา  อาซุ่ง
 
1. นางสาวรสสุฑณ  มาดหมาย
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิประภา  วัยว่องรพ
2. เด็กหญิงสมหญิง  ก้องวนาสิริ
 
1. นางลักขณาวดี  กันตรี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา  ธรรมจัย
 
13 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายทศพล  ศรีวิชัย
 
1. นายปิยะพนธ์  วัฒนศัพท์
 
14 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรพิมล  แซ่ซ้อ
 
1. นายปิยะพนธ์  วัฒนศัพท์
 
15 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวสันต์  บุญเงิน
 
1. นายปิยะพนธ์  วัฒนศัพท์
 
16 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิชัย  แซ่จันทร์
 
1. นายปิยะพนธ์  วัฒนศัพท์
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  แลเชอกู่
 
1. นางสาวจินตนา  ชุ่มใจ
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุภาพร  ตะเห่อ
 
1. นายปิยะพนธ์  วัฒนศัพท์
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุภาพร  ตะเห่อ
 
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวัชรี  วงค์อ้าย
 
1. นางสาวจินตนา  ชุ่มใจ
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. นางสาวบูซี  เหมอแล
2. นางสาววิไลพร  เชอหมื่อ
 
1. นายธนุรักษ์  ชัยชิต
2. นางสาวสุธินี  กระมุท
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมาเล  แหล่แหม่
2. นายอรรถนนท์  ภักดีพงษ์
 
1. นายธนุรักษ์  ชัยชิต
2. นางสาวสุธินี  กระมุท
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.37 ทอง 8 1. เด็กหญิงมาลินี  หมื่อแล
2. เด็กหญิงลัดดา  เหม่อโป
3. เด็กหญิงศิริขวัญ  แลเชอ
 
1. นายธนุรักษ์  ชัยชิต
2. นางสาวสุธินี  กระมุท
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทิตา  เพื่อเมีย
2. เด็กหญิงศศิธร  ชื่นพงศ์ธรรม
 
1. นายธนุรักษ์  ชัยชิต
2. นางสาวสุธินี  กระมุท
 
25 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วิรามอำไพ
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  เหล่ากาแฝง
 
26 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วจีสุรีย์นนท์
 
1. นางสาวเกศริน  ทาดาริน
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  สุกาละ
 
1. นางสาวณัฐปาริฉัตร  สนธิโชติพงศ์