สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปรีญาดา  โปธา
2. เด็กหญิงสุทธินันท์  มุลิตา
 
1. นางสาวจินตนา  ชุ่มใจ
2. นางสาวจินตนา  ชุ่มใจ
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงห์ทองทราย
 
1. นางสาวปรียาพร  ชัยทนัน
 
3 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วจีสุรีย์นนท์
 
1. นางสาวเกศริน  ทาดาริน
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  สุกาละ
 
1. นางสาวณัฐปาริฉัตร  สนธิโชติพงศ์