สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงจารุณี  คำยี
 
1. นางสาวจินตนา  ชุ่มใจ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ดีกลาย
 
1. นางสาวจินตนา  ชุ่มใจ
 
3 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงมลฤดี  จิรวัชธาวีรสกูล
 
1. นางสาวจินตนา  ชุ่มใจ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิประภา  วัยว่องรพ
2. เด็กหญิงสมหญิง  ก้องวนาสิริ
 
1. นางลักขณาวดี  กันตรี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา  ธรรมจัย
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  แลเชอกู่
 
1. นางสาวจินตนา  ชุ่มใจ
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุภาพร  ตะเห่อ
 
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวัชรี  วงค์อ้าย
 
1. นางสาวจินตนา  ชุ่มใจ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. นางสาวบูซี  เหมอแล
2. นางสาววิไลพร  เชอหมื่อ
 
1. นายธนุรักษ์  ชัยชิต
2. นางสาวสุธินี  กระมุท
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมาเล  แหล่แหม่
2. นายอรรถนนท์  ภักดีพงษ์
 
1. นายธนุรักษ์  ชัยชิต
2. นางสาวสุธินี  กระมุท
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทิตา  เพื่อเมีย
2. เด็กหญิงศศิธร  ชื่นพงศ์ธรรม
 
1. นายธนุรักษ์  ชัยชิต
2. นางสาวสุธินี  กระมุท
 
11 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วิรามอำไพ
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  เหล่ากาแฝง