สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศันสนีย์  ลุงโซย
 
1. นางสาวจินตนา  ชุ่มใจ
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจอง  หมอกเงิน
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  กุลยวน
3. เด็กหญิงหมี่ชุ  มาเยอะ
 
1. นางสาวจิตรา  สุนทร
2. นางจิราภรณ์  นารายณ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิกา  ภัครกุลรัตน์
2. เด็กหญิงนภาพร  แจ่มปัญญาไพรวัลย์
3. เด็กหญิงนันทิชา  ใจเลิศองอาจ
4. เด็กหญิงวราภรณ์  กันทาวัน
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  อนุรักษ์วนภูมิ
 
1. นางพรนภัส  นุชวนิชกุล
2. นายศิลป์ชัย  กวงแหวน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประดิภา  สาระจันทร์
2. เด็กหญิงศุภรัสมิ์  ค้ำคุณ
3. นางสาวสี  มหาจัย
4. เด็กหญิงสุภาพร  เจนคุรุธรรม
5. นางสาวหวี  จองตาล
 
1. นางพรนภัส  นุชวณิชกุล
2. นายศิลป์ชัย  กวงแหวน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันจิรา  อาซุ่ง
 
1. นางสาวรสสุฑณ  มาดหมาย
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายทศพล  ศรีวิชัย
 
1. นายปิยะพนธ์  วัฒนศัพท์
 
7 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรพิมล  แซ่ซ้อ
 
1. นายปิยะพนธ์  วัฒนศัพท์
 
8 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวสันต์  บุญเงิน
 
1. นายปิยะพนธ์  วัฒนศัพท์
 
9 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิชัย  แซ่จันทร์
 
1. นายปิยะพนธ์  วัฒนศัพท์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.37 ทอง 8 1. เด็กหญิงมาลินี  หมื่อแล
2. เด็กหญิงลัดดา  เหม่อโป
3. เด็กหญิงศิริขวัญ  แลเชอ
 
1. นายธนุรักษ์  ชัยชิต
2. นางสาวสุธินี  กระมุท