สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายอักษร สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงณิชารีย์  เนตรรัศมี
 
1. นางฉลวย  จันทร์แสง
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรพิน  บุญตวย
 
1. นางฉลวย  จันทร์แสง
 
3 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  สุคันธา
 
1. นางฉลวย  จันทร์แสง
 
4 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงอริศรา  ทองอินทร์
 
1. นางฉลวย  จันทร์แสง
 
5 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  วงศ์กุณา
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ปันด้วง
 
1. นางฉลวย  จันทร์แสง
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชลิดา  ลือเรือง
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  หน่อแก้ว
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนันทญา  แพงวิเศษ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  หน่อแก้ว
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลพร  ทองฟู
2. เด็กชายทวิพร  แจ้ใจ
3. เด็กชายรัญพิรชา  ซางหน่อ
 
1. นางสาวประกายดาว  ทรายคำ
2. นางเนาวรัตน์  เขนย
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  คำประเสริฐ
2. เด็กชายภิพัฒน์พงษ์  ทาระศักดิ์
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ใจสำราญ
 
1. นางสาวประกายดาว  ทรายคำ
2. นางเนาวรัตน์  เขนย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงชาลิดา  แก้วพลอย
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  วิรัมย์
3. เด็กหญิงรักษ์วาริน  ดุสิรัตน์
4. เด็กหญิงศิวัชญา  ขันเล็ก
5. เด็กหญิงสรวงสมร  การเร็ว
 
1. นางสาววันวิสา  สิงห์เล็ก
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิตต์อารี  แสนระแหง
 
1. นางนิตยา  บุญรัตน์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79.6 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐกาญจน์  ดวงดี
2. เด็กหญิงยศวดี  เอี่ยมสุวรรณ
 
1. นางสาวรัตติกาล  แก้วมา
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงปณตพร  มาลัยนาค
2. เด็กหญิงพิชญา  อินทรัตน์
 
1. นายวิรัตน์  สิริเกรียติกิจ
 
14 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงณิชยนาถ  เจริญเดชาวงศ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุริยา
3. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สมหมาย
 
1. นายวิรัตน์  สิริเกรียติกิจ
 
15 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงอริสรา  ฟองมะลิ
 
1. นายวิรัตน์  สิริเกรียติกิจ
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายมัณฐกรณ์  ปันชัย
2. เด็กชายเจษฎากร  อิ่นแก้ว
 
1. นายลิขิต  กล้าหาญ
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายกตัญญู  จันต๊ะวารี
2. เด็กชายรฐนนท์  นันพนัด
 
1. นายลิขิต  กล้าหาญ
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญานี  แซ่เย่า
2. เด็กหญิงอินทิรา  มณีวรรณ์
3. เด็กหญิงโป๊ยเซียน  ต่อพอกพูน
 
1. นางอัมพรรณ์  ไชยรินทร์
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เพ็ชรสมัย
2. เด็กชายนราฤทธิ์  สุคันธา
 
1. นายลิขิต  กล้าหาญ
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  กลิ่นสุคนธ์
2. เด็กหญิงฟาติมา  วรกุลชัยศรี
 
1. นายลิขิต  กล้าหาญ
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายปฏิภาณ  นามแสง
2. เด็กชายสุชาครีย์  ดำรงค์
 
1. นายลิขิต  กล้าหาญ
 
22 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคณัสนันท์  จารุบวร
 
1. นางปิยภัคร  บุญถึง
 
23 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 70.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงเกษศิริน  เฟื่องเงิน
 
1. นางปิยภัคร  บุญถึง
 
24 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  นาโควงค์
 
1. นางปิยภัคร  บุญถึง