สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายอักษร สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  วงศ์กุณา
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ปันด้วง
 
1. นางฉลวย  จันทร์แสง
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชลิดา  ลือเรือง
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  หน่อแก้ว
 
3 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  นาโควงค์
 
1. นางปิยภัคร  บุญถึง