สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายอักษร สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนันทญา  แพงวิเศษ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  หน่อแก้ว
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงปณตพร  มาลัยนาค
2. เด็กหญิงพิชญา  อินทรัตน์
 
1. นายวิรัตน์  สิริเกรียติกิจ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายปฏิภาณ  นามแสง
2. เด็กชายสุชาครีย์  ดำรงค์
 
1. นายลิขิต  กล้าหาญ