สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายอักษร สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงณิชารีย์  เนตรรัศมี
 
1. นางฉลวย  จันทร์แสง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิตต์อารี  แสนระแหง
 
1. นางนิตยา  บุญรัตน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79.6 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐกาญจน์  ดวงดี
2. เด็กหญิงยศวดี  เอี่ยมสุวรรณ
 
1. นางสาวรัตติกาล  แก้วมา
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายมัณฐกรณ์  ปันชัย
2. เด็กชายเจษฎากร  อิ่นแก้ว
 
1. นายลิขิต  กล้าหาญ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายกตัญญู  จันต๊ะวารี
2. เด็กชายรฐนนท์  นันพนัด
 
1. นายลิขิต  กล้าหาญ
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคณัสนันท์  จารุบวร
 
1. นางปิยภัคร  บุญถึง
 
7 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 70.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงเกษศิริน  เฟื่องเงิน
 
1. นางปิยภัคร  บุญถึง