สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายอักษร สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรพิน  บุญตวย
 
1. นางฉลวย  จันทร์แสง
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงอริศรา  ทองอินทร์
 
1. นางฉลวย  จันทร์แสง
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลพร  ทองฟู
2. เด็กชายทวิพร  แจ้ใจ
3. เด็กชายรัญพิรชา  ซางหน่อ
 
1. นางสาวประกายดาว  ทรายคำ
2. นางเนาวรัตน์  เขนย
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  คำประเสริฐ
2. เด็กชายภิพัฒน์พงษ์  ทาระศักดิ์
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ใจสำราญ
 
1. นางสาวประกายดาว  ทรายคำ
2. นางเนาวรัตน์  เขนย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงชาลิดา  แก้วพลอย
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  วิรัมย์
3. เด็กหญิงรักษ์วาริน  ดุสิรัตน์
4. เด็กหญิงศิวัชญา  ขันเล็ก
5. เด็กหญิงสรวงสมร  การเร็ว
 
1. นางสาววันวิสา  สิงห์เล็ก
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงณิชยนาถ  เจริญเดชาวงศ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุริยา
3. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สมหมาย
 
1. นายวิรัตน์  สิริเกรียติกิจ
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงอริสรา  ฟองมะลิ
 
1. นายวิรัตน์  สิริเกรียติกิจ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญานี  แซ่เย่า
2. เด็กหญิงอินทิรา  มณีวรรณ์
3. เด็กหญิงโป๊ยเซียน  ต่อพอกพูน
 
1. นางอัมพรรณ์  ไชยรินทร์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เพ็ชรสมัย
2. เด็กชายนราฤทธิ์  สุคันธา
 
1. นายลิขิต  กล้าหาญ
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  กลิ่นสุคนธ์
2. เด็กหญิงฟาติมา  วรกุลชัยศรี
 
1. นายลิขิต  กล้าหาญ