สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศีลรวี สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายสุมิตร  เชอมือ
 
1. นางสถิตยา   ใจยะพา
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 9 1. เด็กชายศุภวิชญ์  สุพิณวงศ์
 
1. นางสถิตยา  ใจยะพา
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กชายสหรัฐ  คำซาว
 
1. นางสถิตยา  ใจยะพา
 
4 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แดงเขียว
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  ตันสา
 
1. นางสถิตยา  ใจยะพา
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายภานุเดช  ขันธ์สำราญ
 
1. นางสาวลำจวน  คู่กระสังข์
 
6 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฌาศุมินณ์  ธรรมสละ
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  งวยยือ
3. เด็กชายอนุชิต  ฉลอม
 
1. นางวิจิตรา  ไพรพนาดอน
 
7 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรีชา  เยอส่อ
2. เด็กชายปิยพงศ์  ปุกคำ
 
1. นางสาวอรพิน  บรรพตสิริกุล
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายโภคิน  บัวเขียว
 
1. นางสาวลำจวน  คู่กระสังข์
 
9 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐดนัย  ยอดน้ำคำ
2. เด็กชายดาวิด  เกตุบุญเรือง
3. เด็กหญิงบวรรัตน์  ขันคำ
 
1. นางสาวสุพัตรี  มีสวัสดิ์
 
10 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงนัทนรี  จินดาคำ
2. เด็กชายภานุพงศ์  ต้องใจณัฐพร
3. เด็กหญิงมัชฑริกา  เตชะสา
 
1. นางสาวสุพัตรี  มีสวัสดิ์
 
11 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์ดนัย  กิตติเจริญเนตร
2. เด็กชายลีเบียง  มาเยอะ
3. เด็กหญิงสิริยากร  อินทญาติ
 
1. นางสาวสุพัตรี  มีสวัสดิ์
 
12 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 44.2 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพีรดนย์  ชุติพงศ์วาณิชย์
2. เด็กชายศิริกฤต  แสนโคตร
3. เด็กหญิงอโณทัย  ศรีวิลาศ
 
1. นางสาวสุพัตรี  มีสวัสดิ์
 
13 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอมรชัย  มาเยอะ
2. เด็กชายอาเจ่อ  อาซอ
 
1. นางสาวสุพัตรี  มีสวัสดิ์
 
14 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมพงศ์  พิริยะพงศ์พาณิช
2. เด็กชายโกวิท  เรนี
 
1. นางสาวสุพัตรี  มีสวัสดิ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 78.8 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โชติรังษี
2. เด็กชายอธิพงษ์  แก้วกุนทน
 
1. นายชิตณรงค์  ซิวแดง
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ปินตาเปี้ย
 
1. นายจตุพร  ไชยภักษา
 
17 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุริฉาย
 
1. นายณัฐวุฒิ  สิทธิราษฎร์
 
18 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ปุกมะ
 
1. นายณัฐวุฒิ  สิทธิราษฎร์
 
19 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายปิยังกูร  อุดมวงศ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  สิทธิราษฎร์
 
20 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกียรติคุณ  สายลุด
 
1. นายกิตติพงศ์  เรืองเพชร
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญวาพร  ปิดดาว
 
1. นายกิตติพงศ์  เรืองเพชร
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธัญวุฒิ  แดงจินา
 
1. นายกิตติพงศ์  เรืองเพชร
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศุจินทรา  เตชะปัน
 
1. นายกิตติพงศ์  เรืองเพชร
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิชัย  การรำดาบ
 
 
25 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิชัย  การรำดาบ
 
1. นายกิตติพงศ์  เรืองเพชร
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายลีล่อง  ดังเซ
2. เด็กชายอุดม  พิทักษ์พงศ์เดช
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เกิดไกล
 
1. นางสาวเจนจิรา  ชุมภู
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายชยพล  สามสาย
2. เด็กชายชวกร  การแข็ง
 
1. นายเทวินทร์  หน่อแก้ว
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนินทร  ดาวแสง
2. เด็กชายประกาศิต   สาระจันทร์
 
1. นายเทวินทร์  หน่อแก้ว
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงนาถนภา  สุขแรง
2. เด็กหญิงนาริตา  ไกลจาก
 
1. นายเทวินทร์  หน่อแก้ว
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.87 ทอง 9 1. เด็กหญิงศรีสตรี  แซ่ว่าง
2. เด็กชายสุรชัย  อายะ
3. เด็กชายอนุกร  ชูสวรรค์
 
1. นางสาวรัชญา  นึกเร็ว
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกี๋ยงตาล
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  คิวฝอ
 
1. นายเทวินทร์  หน่อแก้ว
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัชรพล  เติมปัญญากุล
2. เด็กชายสันติเดช  ปางหินฝนเพิ่มพูน
3. เด็กชายไพรมณี  รัฐเขตบรรพต
 
1. นางสาวเจนจิรา  ชุมภู
 
33 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ย่าง
 
1. นายอักษรินทร์  ชัยอัครพันธุ์
 
34 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศรุตตา  ปิดดาว
 
1. นายอักษรินทร์  ชัยอัครพันธุ์
 
35 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอัฎวรรณ  อักษรนำ
 
1. นายอักษรินทร์  ชัยอัครพันธุ์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 39.33 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงธัญสุดา  จะยี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สุอุดมสินโรจน์
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายองอาจ  จะอือ
2. เด็กชายเจษฎา  สัธนะพรรณ
 
1. นางสาวอรพิน  บรรพตสิริกุล
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธนโชติ  ตานที
 
1. นางสาวลำจวน  คู่กระสังข์