สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศีลรวี สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายภานุเดช  ขันธ์สำราญ
 
1. นางสาวลำจวน  คู่กระสังข์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายโภคิน  บัวเขียว
 
1. นางสาวลำจวน  คู่กระสังข์
 
3 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 44.2 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพีรดนย์  ชุติพงศ์วาณิชย์
2. เด็กชายศิริกฤต  แสนโคตร
3. เด็กหญิงอโณทัย  ศรีวิลาศ
 
1. นางสาวสุพัตรี  มีสวัสดิ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ย่าง
 
1. นายอักษรินทร์  ชัยอัครพันธุ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอัฎวรรณ  อักษรนำ
 
1. นายอักษรินทร์  ชัยอัครพันธุ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 39.33 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงธัญสุดา  จะยี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สุอุดมสินโรจน์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธนโชติ  ตานที
 
1. นางสาวลำจวน  คู่กระสังข์