สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศีลรวี สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แดงเขียว
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  ตันสา
 
1. นางสถิตยา  ใจยะพา
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิชัย  การรำดาบ
 
1. นายกิตติพงศ์  เรืองเพชร
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกี๋ยงตาล
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  คิวฝอ
 
1. นายเทวินทร์  หน่อแก้ว
 
4 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศรุตตา  ปิดดาว
 
1. นายอักษรินทร์  ชัยอัครพันธุ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายองอาจ  จะอือ
2. เด็กชายเจษฎา  สัธนะพรรณ
 
1. นางสาวอรพิน  บรรพตสิริกุล