สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศีลรวี สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายสุมิตร  เชอมือ
 
1. นางสถิตยา   ใจยะพา
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 9 1. เด็กชายศุภวิชญ์  สุพิณวงศ์
 
1. นางสถิตยา  ใจยะพา
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฌาศุมินณ์  ธรรมสละ
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  งวยยือ
3. เด็กชายอนุชิต  ฉลอม
 
1. นางวิจิตรา  ไพรพนาดอน
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงนัทนรี  จินดาคำ
2. เด็กชายภานุพงศ์  ต้องใจณัฐพร
3. เด็กหญิงมัชฑริกา  เตชะสา
 
1. นางสาวสุพัตรี  มีสวัสดิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์ดนัย  กิตติเจริญเนตร
2. เด็กชายลีเบียง  มาเยอะ
3. เด็กหญิงสิริยากร  อินทญาติ
 
1. นางสาวสุพัตรี  มีสวัสดิ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 78.8 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โชติรังษี
2. เด็กชายอธิพงษ์  แก้วกุนทน
 
1. นายชิตณรงค์  ซิวแดง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ปินตาเปี้ย
 
1. นายจตุพร  ไชยภักษา
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิชัย  การรำดาบ
 
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายชยพล  สามสาย
2. เด็กชายชวกร  การแข็ง
 
1. นายเทวินทร์  หน่อแก้ว
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนินทร  ดาวแสง
2. เด็กชายประกาศิต   สาระจันทร์
 
1. นายเทวินทร์  หน่อแก้ว