สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศีลรวี สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กชายสหรัฐ  คำซาว
 
1. นางสถิตยา  ใจยะพา
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรีชา  เยอส่อ
2. เด็กชายปิยพงศ์  ปุกคำ
 
1. นางสาวอรพิน  บรรพตสิริกุล
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐดนัย  ยอดน้ำคำ
2. เด็กชายดาวิด  เกตุบุญเรือง
3. เด็กหญิงบวรรัตน์  ขันคำ
 
1. นางสาวสุพัตรี  มีสวัสดิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอมรชัย  มาเยอะ
2. เด็กชายอาเจ่อ  อาซอ
 
1. นางสาวสุพัตรี  มีสวัสดิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมพงศ์  พิริยะพงศ์พาณิช
2. เด็กชายโกวิท  เรนี
 
1. นางสาวสุพัตรี  มีสวัสดิ์
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุริฉาย
 
1. นายณัฐวุฒิ  สิทธิราษฎร์
 
7 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ปุกมะ
 
1. นายณัฐวุฒิ  สิทธิราษฎร์
 
8 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายปิยังกูร  อุดมวงศ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  สิทธิราษฎร์
 
9 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกียรติคุณ  สายลุด
 
1. นายกิตติพงศ์  เรืองเพชร
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายลีล่อง  ดังเซ
2. เด็กชายอุดม  พิทักษ์พงศ์เดช
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เกิดไกล
 
1. นางสาวเจนจิรา  ชุมภู
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงนาถนภา  สุขแรง
2. เด็กหญิงนาริตา  ไกลจาก
 
1. นายเทวินทร์  หน่อแก้ว
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.87 ทอง 9 1. เด็กหญิงศรีสตรี  แซ่ว่าง
2. เด็กชายสุรชัย  อายะ
3. เด็กชายอนุกร  ชูสวรรค์
 
1. นางสาวรัชญา  นึกเร็ว
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัชรพล  เติมปัญญากุล
2. เด็กชายสันติเดช  ปางหินฝนเพิ่มพูน
3. เด็กชายไพรมณี  รัฐเขตบรรพต
 
1. นางสาวเจนจิรา  ชุมภู