สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาวสุพรรษา  ลุงเป่ต๊ะ
 
1. นางสาวหยาดฝน  สิงห์ทร
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 88.75 ทอง 4 1. นางสาวอัจฉราพร  เตชะหงสา
 
1. นางสาวหยาดฝน  สิงห์ทร
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวกชกร   แดนช่างคำ
2. นางสาวจีรัตน์ติกาล  ณ เชียงใหม่
3. นางสาวณีรชา  สีเขียว
 
1. นายภาคภูมิ  วงค์วรรณา
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นายพงศธร   คำหมี
2. นางสาวอภิญญา   โปธิ
 
1. นายภาคภูมิ  วงค์วรรณา
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 10 1. นางสาวบุญรัตน์  บุญเรือง
 
1. นายภาคภูมิ  วงค์วรรณา
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 37.5 - 12 1. นางสาวกนกวรรณ   แก้วเรือน
2. นางสาววรกมล  ขอดคำ
3. นางสาวเจนจิรา  มาหมื่น
 
1. นางสาวภูสณิศา  ปินตาเสน
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววราพร  มหาวรรณ์
2. นางสาววิลัยพร  กัลยา
3. นางสาวอรัญญา  เมฆลา
 
1. นางดอกฝ้าย  แสงสุวรรณ์
 
8 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววชิราภรณ์  ชัชธรรมสกุล
2. นางสาวเจนจิรา  หน่อเงิน
 
1. นางสาวภูสณิศา  ปินตาเสน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 87.28 ทอง 10 1. นางสาวกนกวรรณ   แก้วเรือน
2. นายอ่องเมือง  ลุงกอยะ
 
1. นายกฤตภาส  จันทร์ตา
 
10 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  ดาไท้
 
1. นายสาโรจน์  มาหมื่น
 
11 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสะอาด  ลุงต๊ะ
 
1. นายสาโรจน์  มาหมื่น
 
12 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติศักดิ์  ศรีสนิท
2. นายวรวุฒิ  จันทร์พิศาล
3. นายสันติสุข  สมพรม
 
1. นายสาโรจน์  มาหมื่น
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวเพ็ญนภา  ทีรอม
 
1. นายสาโรจน์  มาหมื่น
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติยา  คำปัน
 
1. นางรจเลข  สิงหเดช
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติยา  คำปัน
 
1. นางรจเลข  สิงหเดช
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง 6 1. นางสาวปภาพินท์  อินต๊ะแก้ว
 
1. นายสาโรจน์  มาหมื่น
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปภาพินท์  อินต๊ะแก้ว
2. นางสาวประกายจันทร์  ปัญญา
3. นางสาวภัทราวดี  กันตี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ  วงค์เจริญ
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจีรัตน์ติกาล  ณ เชียงใหม่
2. นายนัฐพงษ์   หมื่นอภัย
3. นายวราวุธ  แสนหล้า
 
1. นายสาโรจน์  มาหมื่น
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายธีระพร  สอนอารีย์
2. นายเกียรติชัย  จันพิศาล
 
1. นายทวีศักดิ์  ธิมา
 
20 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวสุดารัตน์  เกตุสร้อย
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  คำภีระ
 
21 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิชา   พรหมคำแดง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  คำภีระ
 
22 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัณฐิกา  แสงกาศ
2. นางสาวธัญลักษณ์  ทวีพันธ์
3. นางสาวนภัสวรรณ   สมจันทร์
4. นางสาวสุภัค  ปันทะนันท์
5. นางสาวเหมือนฝัน  ภูมี
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  คำภีระ
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวพรรณิดา  ยาวิลาศ
 
1. นายยุทธนา  วงศ์ใหญ่
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเสกสรรค์  พานเหล็ก
 
1. นายยุทธนา  วงศ์ใหญ่
 
25 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยะนุช   พงค์พันธ์
 
1. นางสาวหยาดฝน  สิงห์ทร