สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นายพงศธร   คำหมี
2. นางสาวอภิญญา   โปธิ
 
1. นายภาคภูมิ  วงค์วรรณา
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง 6 1. นางสาวปภาพินท์  อินต๊ะแก้ว
 
1. นายสาโรจน์  มาหมื่น
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวสุดารัตน์  เกตุสร้อย
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  คำภีระ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวพรรณิดา  ยาวิลาศ
 
1. นายยุทธนา  วงศ์ใหญ่