สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาวสุพรรษา  ลุงเป่ต๊ะ
 
1. นางสาวหยาดฝน  สิงห์ทร
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวกชกร   แดนช่างคำ
2. นางสาวจีรัตน์ติกาล  ณ เชียงใหม่
3. นางสาวณีรชา  สีเขียว
 
1. นายภาคภูมิ  วงค์วรรณา