สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  แซ่ทั่ง
 
1. นางสาวสุกัญญา  เงินทอง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 7 1. นายสรวีร์  สีหะไตรย์
 
1. นายมานิตย์  เซ็นนันท์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกฤติยา  อุ่นใจ
 
1. นางสาวสุกัญญา  เงินทอง
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรัตติกาล  สิงห์แก้วฟู
 
1. นายดอน  ปัญญาวัน
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรสยา  ทองวัตร์
 
1. นางสาวสุกัญญา  เงินทอง
 
6 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงชลธินีพันธ์  วสุวัต
 
1. นางสาวสุกัญญา  เงินทอง
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 87.75 ทอง 5 1. นายพิศณุ  รอตโกมิล
 
1. นายดอน  ปัญญาวัน
 
8 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 72.34 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกอร  ธิยศ
2. เด็กชายวสุรัตน์  สมณะ
 
1. นางสาวศิรินภา  ยะเปี้ย
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นางสาวกวินธิดา  ตรีวิวัฒน์สิริ
2. นายชัยนิสิต  กมลวิสุทธิเลิศ
 
1. นายดอน  ปัญญาวัน
 
10 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายปิยะ  แซ่จื้อ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ปัญญา
 
11 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  แซ่เฉิน
2. เด็กหญิงปานปรียา  ขาวเถิน
3. เด็กหญิงอรณิช  นาถวัฒนา
 
1. นางสาวนวลจันทร์  แซ่ล้อ
 
12 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนันทิพัฒน์  เอี่ยวเฮ็ง
2. นางสาวสุรารักษ์  พลไธสง
3. นายเพชรกมล  ธรรมวัน
 
1. นายอาทิตย์  ธานี
 
13 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นายพงศกร  พรหมะจักร
2. นายพงศ์ธนา  อุ่นจิรศักดิ์
 
1. นายอาทิตย์  ธานี
 
14 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายวิชญ์  แสนจัน
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ปัญญา
 
15 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 10 1. นายกฤษณจักษณ์  แซ่โจว
 
1. นายอาทิตย์  ธานี
 
16 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามณี  เหล็กฝั้น
2. เด็กหญิงญาสุมินทร์  มีวรรณ
3. เด็กชายพีรกิจ  วรรณรัตน์
 
1. นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์
 
17 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.5 - รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชัฏอนงค์  ไชยวุฒิ
2. นางสาวปัทมพร  ยะรินทร์
3. นายสุรศักดิ์  คงปลี
 
1. นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์
 
18 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายณัฐพล  ศรีวิชัย
2. นายนัฐวัชร  ปินตา
3. นายวิริยะ  กิติใจ
 
1. นางสาวปาริชาติ  ขัตตระกูล
 
19 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธัญชนก  ขนุนทอง
2. เด็กหญิงนุชรัตน์  สุวรรณวงศ์
3. เด็กชายพรเทพ  คำใบ
 
1. นางสาวมนัสดา  ขำพิมาย
 
20 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวผกามาศ  กันธา
2. นายพงศ์ธนา  อุ่นจิรศักดิ์
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  อุตมา
 
1. นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์
 
21 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดลนภา  ยองคำ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ยุธรธรรม
3. เด็กหญิงนภาพร  ชัยชนะ
 
1. นางสาวมนัสดา  ขำพิมาย
 
22 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 82.86 ทอง 4 1. นางสาวธันยพร  ก๋าคำ
2. นางสาวพัชรี  จงสวัสดิ์วัฒนา
3. นายอาทิตย์  อุ่นจันทร์
 
1. นางสาวมนัสดา  ขำพิมาย
 
23 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวัฒน์  ศรีกันธา
2. นายธนพล  กัณหะกาญจนะ
 
1. นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกันตวุธ  ดวงวรรณา
2. นายคุณานนท์  วิมาลา
3. นายฐาปนา  งามทับทิม
4. นายณัฐชัย  ชัยวงค์
5. นายณัฐพงษ์  จินะแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูวนัย  งามรูป
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิรา  มาปัน
2. เด็กหญิงฑิตยา  พรมวัชรานนท์
3. เด็กชายภูธนัฐ  ปัญญา
4. เด็กหญิงศุภธิดา  วงค์คำ
5. เด็กหญิงสกาวเดือน  อินตา
 
1. นายเสกสรรค์  ณ เชียงใหม่
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลชนก  วรรณะพิระ
2. นางสาวกุลธิดา  คำปัน
3. นางสาวณัฐธิดา  วรรณพีระ
4. นางสาวธนมณี  นนทการ
5. นางสาวนิตยา  ล้านไชย
 
1. นายเสกสรรค์  ณ เชียงใหม่
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนงค์นุช  โกสุมาร
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  จักนักคำ
3. เด็กหญิงศุภานันท์  สวนพลู
4. เด็กหญิงเบญญาภา  ตั๋นวงค์
5. เด็กหญิงเอื้ออังกูร  บุญอุตร
 
1. นายวีระภพ  ชีคำ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชา  ขจรขจายกิตติ
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ชัยยะ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80.2 ทอง 8 1. เด็กชายพรเทพ  คำใบ
2. เด็กหญิงศุภนิดา  วงค์งาม
 
1. นางนงลักษณ์  สถิติรัตน์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 83.57 ทอง 12 1. นายวสันต์  หอมช่วง
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  อุตมา
 
1. นางนงลักษณ์  สถิติรัตน์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกจันทร์  แซ่ซี
2. นางสาวกัญญาณี  พรหมงาม
3. นางสาวชุณธิมา  อะโน
4. นางสาวฐิตินันท์  บุญติ
5. นางสาวธิดารัตน์  อินทรีพงษ์
6. นางสาวนิตยา  ล้านไชย
7. นางสาววทัญญุตา  พรมะณะ
8. นางสาวสุรัสวดี  แก้วเมืองมา
9. เด็กหญิงอภิญญา  เวทศักดา
10. นางสาวเนตรนภา  มหารัตน์
 
1. นางสาวสุกัญญา  เงินทอง
2. นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ไชยวงค์
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ปัญญาแปง
3. เด็กหญิงอภิญญา  เวทศักดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิเรก  มังคละ
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑารัตน์  ใจธิ
2. นางสาวมัชฌิมา  เดชโพธิ์
3. นางสาวสิริยากร  ป๊อกหล้า
 
1. นายสุนทร  ใจพรมเมือง
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิชานาถ  ศรีใจ
2. เด็กหญิงประภัสสร  ศรีวิชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิเรก  มังคละ
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวกวินธิดา  ตรีวิวัฒน์สิริ
2. นายธีร์ธวัช  สันติจิตต์ภักดี
 
1. นายสุนทร  ใจพรมเมือง
 
36 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนต์รพี  แสนเรือน
2. เด็กหญิงณัฐพร  จิตรตรง
3. เด็กหญิงสิดารัตน์  ชัยทรัพย์
 
1. นางฉัตรชนก  ลีธรรมาคุณ
 
37 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทัชรินทร์  สิทธิโกสีย์
 
1. นางฉัตรชนก  ลีธรรมาคุณ
 
38 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฉัตรชดารักษ์  แสงกันทา
 
1. นางฉัตรชนก  ลีธรรมาคุณ
 
39 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงทัดชา  กัญหะกาญจนะ
2. เด็กหญิงพอฤทัย  ปฐมนุพงศ์
 
1. นางฉัตรชนก  ลีธรรมาคุณ
 
40 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายพีรพงศ์  แซ่จ๋าว
 
1. นางฉัตรชนก  ลีธรรมาคุณ
 
41 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายตะวัน  ศรีสันต์
 
1. นางฉัตรชนก  ลีธรรมาคุณ
 
42 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณี  พรหมงาม
 
1. นายวีระภพ  ชีคำ
 
43 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วณิชย์ศิริโชค
2. นางสาวกัญญาณี  พรหมงาม
3. นายกันตวุธ  ดวงวรรณา
4. นายคุณานนท์  วิมาลา
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองพันทา
6. เด็กหญิงชรินรัตน์  ปัญญาแปง
7. นายฐาปนา  งามทับทิม
8. นายณัฐชัย  ชัยวงค์
9. เด็กหญิงณัฐนีย์  ใหลหลั่ง
10. นายณัฐพงษ์  จินะแก้ว
11. เด็กหญิงปพิชญา  วินิจกุล
12. เด็กหญิงภานุมาศ  ไคร้หมู
13. เด็กหญิงศุภกานต์  หาญเอี่ยม
14. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้วประเสริฐ
15. เด็กหญิงหัสยา  เกตุทะจักร์
16. เด็กหญิงอภิญญา  เวทศักดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูวนัย  งามรูป
 
44 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  มณีดวงฤทธิ์
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
45 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพิศณุ  รอตโกมิล
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
46 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ปัญญาแปง
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
47 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติภัทร  จักรคำ
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
48 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรวิทย์  อุปาลี
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
49 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิศณุ  รอตโกมิล
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
50 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐนีย์  ใหลหลั่ง
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
51 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติภัทร  จักรคำ
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
52 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ชัยทรัพย์
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
53 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนฤชิต  เก้าสำราญ
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
54 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมสันต์  ศรีหน่อ
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
55 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพิศณุ  รอตโกมิล
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
56 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรสญา  ทองวัตร์
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
57 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภัชญา  กุณาธรรม
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
58 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนินาถ  ชัยภิญโญภาส
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
59 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 58.67 เข้าร่วม 7 1. นางสาวอารีรัตน์  ไชยวงค์
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
60 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วคำมูล
2. เด็กชายภูริณัฐ  กุ่ยสาคร
3. เด็กชายสัญชัย  ไคร้ม่วง
 
1. นายวีระภพ  ชีคำ
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นายณัฐภัทร  กันธา
2. นายธนพล  กัณหะกาญจนะ
3. นายล้อมพงศ์  ทองขันนาถ
 
1. นายวิษณุกรณ์  ชำนาญ
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณกันท์  มาปินตา
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  ขันคำ
 
1. นายวีระภพ  ชีคำ
 
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิดาพร  อินทรีพงษ์
2. นางสาวพิมพ์ผกา  มาใจ
3. นางสาววารุณี  พันธุรัตน์
4. นางสาวสุทธิชาดา  ดำขาว
5. นายสุรศักดิ์  พรฤทธิ์
6. นางสาวเปรมฤดี  สวัสดิ์ดี
 
1. นายวิษณุกรณ์  ชำนาญ
 
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายณัฐวัฒน์  ไวเจริญ
2. นายบริพัตร  สุโขบล
 
1. นายวีระภพ  ชีคำ
 
65 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงศุจิภรณ์  คัชมาตย์
2. เด็กหญิงสายรุ้ง  เป็งใจ
 
1. นายวีระภพ  ชีคำ
 
66 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 70.6 เงิน 8 1. นางสาวณัฐดาภรณ์  งิ้วเหล็ก
2. นางสาวพิชญธิดา  รองมาลี
3. นางสาวสุรัสวดี  แก้วเมืองมา
 
1. นายวิษณุกรณ์  ชำนาญ
 
67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐวุฒิ  ใหม่นวล
2. นางสาวรุจิราภรณ์  สายรัตน์
3. นายสิทธิกร  บุญสม
 
1. นายวิษณุกรณ์  ชำนาญ
 
68 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยา  อุ่นใจ
2. เด็กหญิงหัสยา  เกตุทะจักร์
 
1. นายวีระภพ  ชีคำ
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชวรี  อุ่นโย
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  ทาแจ่ม
3. เด็กหญิงวาสินีย์  จันทร์แก้วพา
 
1. นายวีระภพ  ชีคำ
 
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐวดี  จันตรา
2. นายภาคภูมิ  พรมมาชัย
3. นายศรัญยู  หมอกใหม่
 
1. นายวิษณุกรณ์  ชำนาญ
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วณิชย์ศิริโชค
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองพันทา
 
1. นายวีระภพ  ชีคำ
 
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกจันทร์  แซ่ซี
2. นางสาวชฏาพร  พงษ์โสด
3. นางสาวสุทธิลักษณ์  ธรรมใจ
 
1. นายวิษณุกรณ์  ชำนาญ
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายกัญจน์  รุ่งศรี
2. นายเฉลิมพร  หน่อแก้ว
 
1. นายวิษณุกรณ์  ชำนาญ
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิวัชร  พรหมจอม
2. นายเบญจรงค์  ศรีมา
 
1. นายวิษณุกรณ์  ชำนาญ
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวทิชา  กัณหะกาญจนะ
2. นางสาวรุ่งทิพย์  แก้วศรีลา
 
1. นายวีระภพ  ชีคำ
 
76 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจารียื  แซ่หลี่
 
1. นายวัชระ  วงศ์ตา
 
77 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 32.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณัฐนีย์  ใหลหลั่ง
 
1. นางสาวเจนจิรา  กันธะวงค์
 
78 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววีนัส  ตุ่นคำ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ชุนเจริญ
 
79 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิชญภัค  วังยศ
 
1. นางสาวเจนจิรา  กันธะวงค์
 
80 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิการ์  ธรรมสุทธิ์
 
1. Mr.John  Aguila
 
81 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงรัตติกาล  บังคมเนตร
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ชุนเจริญ
 
82 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 5 1. นางสาวศุภสุตา  รัตนกุล
 
1. นางวันเพ็ญ  พินทอง
 
83 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐตะวัน  เจริญรุ่ง
 
1. นางสาวภานุมาศ  ทาอินน้อย
 
84 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 4 1. นางสาวธัญญารัตน์  แซ่จาง
 
1. นางทิพานิษฐ์  ไข่ทอง
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 75.5 เงิน 5 1. นางสาวกนกจันทร์  แซ่ซี
2. นางสาวกัญญาณี  พรหมงาม
3. นายณัฐวุฒิ  ใหม่นวล
4. นางสาวธนมณี  นนทการ
5. นายธีร์ธวัช  สันติจิตต์ภักดี
6. นางสาวนิตยา  ล้านไชย
7. นายพิรัชชัย  สูงปานเขา
8. นายรัตพล  ศรีใจ
9. นายสิทธิกร  บุญสม
10. นายอัคคพล  ใจตรง
 
1. นายสุนทร  ใจพรมเมือง
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ชวาลพิพัฒน์พงษ์
2. เด็กหญิงรัตติกาล  บังคมเนตร
 
1. นางสาวเจนจิรา  กันธะวงค์
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กชายธีรไนย  แซ่เฉิน
2. เด็กชายอัครเดช  ประยูรพัฒนะ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ปัญญา
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 10 1. นายพงศธร  ศิริรัตนสัตย์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ปัญญา
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงอารยา  นาถวัฒนา
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ปัญญา
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 1. นายกฤษดา  ปัญญากอง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ปัญญา