สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 7 1. นายสรวีร์  สีหะไตรย์
 
1. นายมานิตย์  เซ็นนันท์
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายปิยะ  แซ่จื้อ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ปัญญา
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายวิชญ์  แสนจัน
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ปัญญา
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 10 1. นายกฤษณจักษณ์  แซ่โจว
 
1. นายอาทิตย์  ธานี
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 58.67 เข้าร่วม 7 1. นางสาวอารีรัตน์  ไชยวงค์
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 32.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณัฐนีย์  ใหลหลั่ง
 
1. นางสาวเจนจิรา  กันธะวงค์
 
7 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 5 1. นางสาวศุภสุตา  รัตนกุล
 
1. นางวันเพ็ญ  พินทอง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 10 1. นายพงศธร  ศิริรัตนสัตย์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ปัญญา
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงอารยา  นาถวัฒนา
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ปัญญา
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 1. นายกฤษดา  ปัญญากอง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ปัญญา