สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นายพงศกร  พรหมะจักร
2. นายพงศ์ธนา  อุ่นจิรศักดิ์
 
1. นายอาทิตย์  ธานี
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธัญชนก  ขนุนทอง
2. เด็กหญิงนุชรัตน์  สุวรรณวงศ์
3. เด็กชายพรเทพ  คำใบ
 
1. นางสาวมนัสดา  ขำพิมาย
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวกวินธิดา  ตรีวิวัฒน์สิริ
2. นายธีร์ธวัช  สันติจิตต์ภักดี
 
1. นายสุนทร  ใจพรมเมือง
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรวิทย์  อุปาลี
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐนีย์  ใหลหลั่ง
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายกัญจน์  รุ่งศรี
2. นายเฉลิมพร  หน่อแก้ว
 
1. นายวิษณุกรณ์  ชำนาญ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 4 1. นางสาวธัญญารัตน์  แซ่จาง
 
1. นางทิพานิษฐ์  ไข่ทอง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กชายธีรไนย  แซ่เฉิน
2. เด็กชายอัครเดช  ประยูรพัฒนะ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ปัญญา