สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงชลธินีพันธ์  วสุวัต
 
1. นางสาวสุกัญญา  เงินทอง
 
2 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 72.34 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกอร  ธิยศ
2. เด็กชายวสุรัตน์  สมณะ
 
1. นางสาวศิรินภา  ยะเปี้ย
 
3 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นางสาวกวินธิดา  ตรีวิวัฒน์สิริ
2. นายชัยนิสิต  กมลวิสุทธิเลิศ
 
1. นายดอน  ปัญญาวัน
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายณัฐพล  ศรีวิชัย
2. นายนัฐวัชร  ปินตา
3. นายวิริยะ  กิติใจ
 
1. นางสาวปาริชาติ  ขัตตระกูล
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ปัญญาแปง
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภัชญา  กุณาธรรม
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนินาถ  ชัยภิญโญภาส
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายณัฐวัฒน์  ไวเจริญ
2. นายบริพัตร  สุโขบล
 
1. นายวีระภพ  ชีคำ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 70.6 เงิน 8 1. นางสาวณัฐดาภรณ์  งิ้วเหล็ก
2. นางสาวพิชญธิดา  รองมาลี
3. นางสาวสุรัสวดี  แก้วเมืองมา
 
1. นายวิษณุกรณ์  ชำนาญ
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชวรี  อุ่นโย
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  ทาแจ่ม
3. เด็กหญิงวาสินีย์  จันทร์แก้วพา
 
1. นายวีระภพ  ชีคำ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วณิชย์ศิริโชค
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองพันทา
 
1. นายวีระภพ  ชีคำ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิวัชร  พรหมจอม
2. นายเบญจรงค์  ศรีมา
 
1. นายวิษณุกรณ์  ชำนาญ
 
13 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววีนัส  ตุ่นคำ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ชุนเจริญ
 
14 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงรัตติกาล  บังคมเนตร
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ชุนเจริญ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 75.5 เงิน 5 1. นางสาวกนกจันทร์  แซ่ซี
2. นางสาวกัญญาณี  พรหมงาม
3. นายณัฐวุฒิ  ใหม่นวล
4. นางสาวธนมณี  นนทการ
5. นายธีร์ธวัช  สันติจิตต์ภักดี
6. นางสาวนิตยา  ล้านไชย
7. นายพิรัชชัย  สูงปานเขา
8. นายรัตพล  ศรีใจ
9. นายสิทธิกร  บุญสม
10. นายอัคคพล  ใจตรง
 
1. นายสุนทร  ใจพรมเมือง
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ชวาลพิพัฒน์พงษ์
2. เด็กหญิงรัตติกาล  บังคมเนตร
 
1. นางสาวเจนจิรา  กันธะวงค์