สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  แซ่ทั่ง
 
1. นางสาวสุกัญญา  เงินทอง
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 87.75 ทอง 5 1. นายพิศณุ  รอตโกมิล
 
1. นายดอน  ปัญญาวัน
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  แซ่เฉิน
2. เด็กหญิงปานปรียา  ขาวเถิน
3. เด็กหญิงอรณิช  นาถวัฒนา
 
1. นางสาวนวลจันทร์  แซ่ล้อ
 
4 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนันทิพัฒน์  เอี่ยวเฮ็ง
2. นางสาวสุรารักษ์  พลไธสง
3. นายเพชรกมล  ธรรมวัน
 
1. นายอาทิตย์  ธานี
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามณี  เหล็กฝั้น
2. เด็กหญิงญาสุมินทร์  มีวรรณ
3. เด็กชายพีรกิจ  วรรณรัตน์
 
1. นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวผกามาศ  กันธา
2. นายพงศ์ธนา  อุ่นจิรศักดิ์
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  อุตมา
 
1. นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์
 
7 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดลนภา  ยองคำ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ยุธรธรรม
3. เด็กหญิงนภาพร  ชัยชนะ
 
1. นางสาวมนัสดา  ขำพิมาย
 
8 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 82.86 ทอง 4 1. นางสาวธันยพร  ก๋าคำ
2. นางสาวพัชรี  จงสวัสดิ์วัฒนา
3. นายอาทิตย์  อุ่นจันทร์
 
1. นางสาวมนัสดา  ขำพิมาย
 
9 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวัฒน์  ศรีกันธา
2. นายธนพล  กัณหะกาญจนะ
 
1. นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกันตวุธ  ดวงวรรณา
2. นายคุณานนท์  วิมาลา
3. นายฐาปนา  งามทับทิม
4. นายณัฐชัย  ชัยวงค์
5. นายณัฐพงษ์  จินะแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูวนัย  งามรูป
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิรา  มาปัน
2. เด็กหญิงฑิตยา  พรมวัชรานนท์
3. เด็กชายภูธนัฐ  ปัญญา
4. เด็กหญิงศุภธิดา  วงค์คำ
5. เด็กหญิงสกาวเดือน  อินตา
 
1. นายเสกสรรค์  ณ เชียงใหม่
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลชนก  วรรณะพิระ
2. นางสาวกุลธิดา  คำปัน
3. นางสาวณัฐธิดา  วรรณพีระ
4. นางสาวธนมณี  นนทการ
5. นางสาวนิตยา  ล้านไชย
 
1. นายเสกสรรค์  ณ เชียงใหม่
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนงค์นุช  โกสุมาร
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  จักนักคำ
3. เด็กหญิงศุภานันท์  สวนพลู
4. เด็กหญิงเบญญาภา  ตั๋นวงค์
5. เด็กหญิงเอื้ออังกูร  บุญอุตร
 
1. นายวีระภพ  ชีคำ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชา  ขจรขจายกิตติ
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ชัยยะ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80.2 ทอง 8 1. เด็กชายพรเทพ  คำใบ
2. เด็กหญิงศุภนิดา  วงค์งาม
 
1. นางนงลักษณ์  สถิติรัตน์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 83.57 ทอง 12 1. นายวสันต์  หอมช่วง
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  อุตมา
 
1. นางนงลักษณ์  สถิติรัตน์
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ไชยวงค์
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ปัญญาแปง
3. เด็กหญิงอภิญญา  เวทศักดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิเรก  มังคละ
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑารัตน์  ใจธิ
2. นางสาวมัชฌิมา  เดชโพธิ์
3. นางสาวสิริยากร  ป๊อกหล้า
 
1. นายสุนทร  ใจพรมเมือง
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิชานาถ  ศรีใจ
2. เด็กหญิงประภัสสร  ศรีวิชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิเรก  มังคละ
 
20 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนต์รพี  แสนเรือน
2. เด็กหญิงณัฐพร  จิตรตรง
3. เด็กหญิงสิดารัตน์  ชัยทรัพย์
 
1. นางฉัตรชนก  ลีธรรมาคุณ
 
21 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทัชรินทร์  สิทธิโกสีย์
 
1. นางฉัตรชนก  ลีธรรมาคุณ
 
22 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฉัตรชดารักษ์  แสงกันทา
 
1. นางฉัตรชนก  ลีธรรมาคุณ
 
23 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงทัดชา  กัญหะกาญจนะ
2. เด็กหญิงพอฤทัย  ปฐมนุพงศ์
 
1. นางฉัตรชนก  ลีธรรมาคุณ
 
24 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายพีรพงศ์  แซ่จ๋าว
 
1. นางฉัตรชนก  ลีธรรมาคุณ
 
25 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายตะวัน  ศรีสันต์
 
1. นางฉัตรชนก  ลีธรรมาคุณ
 
26 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณี  พรหมงาม
 
1. นายวีระภพ  ชีคำ
 
27 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  มณีดวงฤทธิ์
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
28 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพิศณุ  รอตโกมิล
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
29 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติภัทร  จักรคำ
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
30 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิศณุ  รอตโกมิล
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
31 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติภัทร  จักรคำ
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
32 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ชัยทรัพย์
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
33 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนฤชิต  เก้าสำราญ
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
34 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมสันต์  ศรีหน่อ
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
35 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรสญา  ทองวัตร์
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วคำมูล
2. เด็กชายภูริณัฐ  กุ่ยสาคร
3. เด็กชายสัญชัย  ไคร้ม่วง
 
1. นายวีระภพ  ชีคำ
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นายณัฐภัทร  กันธา
2. นายธนพล  กัณหะกาญจนะ
3. นายล้อมพงศ์  ทองขันนาถ
 
1. นายวิษณุกรณ์  ชำนาญ
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณกันท์  มาปินตา
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  ขันคำ
 
1. นายวีระภพ  ชีคำ
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิดาพร  อินทรีพงษ์
2. นางสาวพิมพ์ผกา  มาใจ
3. นางสาววารุณี  พันธุรัตน์
4. นางสาวสุทธิชาดา  ดำขาว
5. นายสุรศักดิ์  พรฤทธิ์
6. นางสาวเปรมฤดี  สวัสดิ์ดี
 
1. นายวิษณุกรณ์  ชำนาญ
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงศุจิภรณ์  คัชมาตย์
2. เด็กหญิงสายรุ้ง  เป็งใจ
 
1. นายวีระภพ  ชีคำ
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยา  อุ่นใจ
2. เด็กหญิงหัสยา  เกตุทะจักร์
 
1. นายวีระภพ  ชีคำ
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐวดี  จันตรา
2. นายภาคภูมิ  พรมมาชัย
3. นายศรัญยู  หมอกใหม่
 
1. นายวิษณุกรณ์  ชำนาญ
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกจันทร์  แซ่ซี
2. นางสาวชฏาพร  พงษ์โสด
3. นางสาวสุทธิลักษณ์  ธรรมใจ
 
1. นายวิษณุกรณ์  ชำนาญ
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวทิชา  กัณหะกาญจนะ
2. นางสาวรุ่งทิพย์  แก้วศรีลา
 
1. นายวีระภพ  ชีคำ
 
45 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิการ์  ธรรมสุทธิ์
 
1. Mr.John  Aguila
 
46 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐตะวัน  เจริญรุ่ง
 
1. นางสาวภานุมาศ  ทาอินน้อย