สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายพิทวัส  สนธิรัตน์
 
1. นายอภินันท์  บุญรักษา
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นายณัฐภัทร์  เมฆขลา
 
1. นางรัตนา  คำบุญเรือง
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธิดาภา  วงค์บุญมา
 
1. นายอิทธิพล  ทองบำเรอ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  หน่อแหวน
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์  มณีจักร์
 
1. นางสาวสุรพิน  วรรณชัย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาวอารยา  แซ่ฉี
 
1. นางสาวสุรีย์พร  จันทร์ประเสริฐ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงรุ้งลดา  ใหม่วงค์
 
1. นางวรัญญา  ดวงทิพย์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นางสาวกรกช  ห่านตระกูล
 
1. นางวรัญญา  ดวงทิพย์