สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงเนตรสกาว  เครือเพลา
 
1. นายนิิติพงษ์  แปงจงกิจ
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีทัน
2. เด็กชายธีรศักดิ์์  ทรายคำ
3. เด็กชายอุกฤษฎ์  มีกลิ่น
 
1. นางสาวพิราวรรณ์  ปวนแดง
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวฐิิติพร  เดชะวรรณ์
2. นางสาวธีร์จุฑา  ทิศทา
3. นางสาวนิรัฐกานต์  บุญรอด
 
1. นางสาวนวรัตน์  สารภี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงห์เล็ก
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  พลเยี่ยม
 
1. นางทรัพย์ถิรดา  ตาละปิน
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71.67 เงิน 4 1. นายณัฐณรงค์  สุกันทา
2. นางสาววันดี  สุวรรณ์
 
1. นางอำไพ  ศิริวรรณ
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ทองดี
 
1. นายอิทธิพล  ทองบำเรอ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายราชันย์  ปานหมอก
2. เด็กชายวรวุฒิ  ชิราวุฒิ
 
1. นางมะลิวรรณ  อินต๊ะมูล
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 77.5 เงิน 7 1. นางสาวปิ่นอนงค์  อินทิธา
2. นางสาวภัทรวดี  สุพรรณ
3. นางสาวเบญจมาศ  ปาลี
 
1. นางศรีพรรณ  จันทะวัง
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายธนธัต  สมบูรณ์
2. เด็กชายปฤษฎี  ชะเอมทอง
 
1. นางสาวสุรพิน  วรรณชัย
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนันทวัฒน์  อัครปุญญานนท์
2. นายพงค์ระพี  ศรีชุมพู
 
1. นางสายฝน  ถนอมวงษ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลดา  ปัทมขจร
 
1. นางรมณี  สันใจ
 
12 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิรากานต์  จีระกัน
 
1. นางกาญจน์รพี  แก้วนาง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวโชติกา  สุขใส
 
1. นางสาววรวรรณ  พื้นผา
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายกรนันท์  ปันใจ
2. เด็กชายธีรภัทร์  ทาสุวรรณ์
 
1. นางสาวนิ่มพวรรณ  ปัญญาไหว
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นายวิษนุ  สวัสดิ์สุข
 
1. นางจินดา  สิริสมบัติเจริญ