สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกวลี  คำใหญ่
 
1. นางเยาวนิตย์  ไชยราช
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศรัณย์พร  มลเทียน
 
1. นางมธุรส  กิติมูล
 
3 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เจริญสากล
 
1. นางอุดมรัตน์  พจน์สุจริต
 
4 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกนภัส  ละมั่งทอง
 
1. นางธัญทิพย์  เจริญหิรัญญกุล
 
5 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงภาภิมล  หม่องยุ้น
 
1. นางอโนทัย  แดนหมั้น
 
6 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรมณียา  อุดมพงษ์
 
1. นางชนชล  มาขัติยะ
 
7 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิธิบดินทร์  เป็งแก้ว
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ธิพึง
 
1. นางมธุรส  กิติมูล
 
8 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูริวัฒน์  เขนย
2. นางสาวศรัญญา  เศรษฐ์ชัยยันต์
 
1. นางอุดมรัตน์  พจน์สุจริต
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจอมพล  มั่นคง
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธาตุทอง
 
10 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิรดา  ปวีณเกียรติคุณ
 
1. นางปิยะวรรณ  เลื่อนประไพ
 
11 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทนา  ทาอินต๊ะ
2. เด็กชายศุภักดิ์ชัย  บุญศรี
3. เด็กหญิงอธิชา  ก่ำบุตร
 
1. นางกานดา  ดำรงชัยณรงค์
 
12 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุชนารถ  พุทธชัย
2. นายพชรพล  เพียรงาน
3. นางสาวมิรันตี  แซ่ม้า
 
1. นางสาวนวรัตน์  สารภี
 
13 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตโชค  ธิราพืช
2. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  สิงห์ใจ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  จันทรา
 
1. นายจีรสิทธิ์  พรหมเสน
 
14 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 80.63 ทอง 6 1. นางสาวทรงพร  ตรีศิลสัตย์
2. นายธนพล  มีวรรณ
3. นางสาวนิรัฐกานต์  บุญรอด
 
1. นางเจตรณี  บุญนาวา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลนันท์  ยาสมุทร
2. เด็กหญิงฐนิชา  ทองแดง
3. เด็กหญิงฐิติพร  วันดี
4. เด็กหญิงทัษศิยา  ปันทะนะ
5. เด็กหญิงธาราทิพย์  ทิพย์ปัญญา
 
1. นายสุวรรณ  จรรยานะ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพันธ์  สุภามูล
2. นายทักษพร  จินดาหลวง
3. นายพิฆเนศ  แก้ววิเศษ
4. นางสาวภานุชนาถ  ทองคำ
5. นายเจนณรงค์  ชัยแดง
 
1. นายบพิธ  วงษยา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงทรรศนีย์  สว่างมณีเจริญ
3. เด็กหญิงผไทมาศ  แป้นทองคำ
4. เด็กหญิงภักษิณา  หิมเวช
5. เด็กหญิงอภิชญา  เสาร์แก้ว
 
1. นางสาวอรทัย  ใจยะสาร
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  โปธา
2. นางสาวกฤติญา  กันไชยา
3. นายจิตธนัฐ  แก้วตา
4. นางสาวจิราพร  แสงต๊ะ
5. นายจีระศักดิ์  ไชยประสิทธิ์
6. นายชิษณุพงศ์  สุขยศศรี
7. นางสาวณัฐกาญจน์  สละตัน
8. นางสาวณัฐยา  ตั้งตรงทรัพย์
9. นายธนวัฒ  ฟองเมฆ
10. นายธนวัฒน์  อักษรศรี
11. นางสาวรดา  ยินดี
12. นางสาวรัตนา  บรรณศาสตร์
13. นายวิทวัฒน์  ศรีจันทร์ตา
14. นางสาวศกลวรรณ  ตินนะศรี
15. นางสาวสุภาวดี  จักรมานนท์
16. นางสาวอัจจิมา  เมาก๋าย
17. นายเพชร  มณีจร
18. นายเอกรภัทร์  เสาร์แก้ว
 
1. นายดนัย  ชุ่มจิตร
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตนา  น้อยสุวรรณ์
 
1. นายบรรจง  ไชยราช
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82.4 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติพงศ์  กิติ
2. เด็กหญิงนลินนิภา  แซ่จิว
 
1. นายวิิริยะ  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปิติพล  เหล่าสิริโชติ
2. นางสาวปิยะพร  ตากุน
 
1. นายองอาจ  เป็งปานันท์
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ทะคะลักษณ์
2. นางสาวกรกนก  สิริวรกานต์
3. นางสาวกัญญาวีร์  ศรีคำซาว
4. นางสาวขวัญจิรา  สิทธิพรหม
5. นางสาวจารุดา  ถาคำวงค์
6. นายชัชนันท์  อยู่อินทร์
7. นางสาวญาตาวี  พุทธิมา
8. นางสาวธนัชญา  ทิพย์ดวง
9. นางสาวธัญหทัย  สุทวิสทธิ์
10. นายสหรัฐ  บัวระวงศ์
11. นางสาวอณัศยา  แซ่จาง
12. นายอานันท์  วงค์สุวรรณ์
13. นายอิทธิวัฒน์  วรรณลังกา
 
1. นางทรัพย์ถิรดา  ตาละปิน
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริลักษณ์  ผิวขาว
2. นางสาวอภิวรรณ  ขันใจ
 
1. นางอำไพ  ศิริวรรณ
 
24 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนิภรณ์  ชือสีลา
2. นางสาวนภิสรา  เรือนสุข
3. นางสาวพิมพ์ประไพ  หลวงโป้
 
1. นายอมรทัศน์  สันใจ
 
25 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  เลขา
 
1. นายอมรทัศน์  สันใจ
 
26 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาววันดี  สุวรรณ์
 
1. นายอมรทัศน์  สันใจ
 
27 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงมัณฑนา  โปธิมา
 
1. นายอมรทัศน์  สันใจ
 
28 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวพรนภัส  สุวลักษณ์
 
1. นายอมรทัศน์  สันใจ
 
29 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกมลชนก  ก้อนสมบัติ
 
1. นายอมรทัศน์  สันใจ
 
30 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายรัตนวิทย์  ตุ่นแก้ว
 
 
31 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชีวาภัค  ธนพัทธ์ปัญญา
 
1. นายอิทธิพล  ทองบำเรอ
 
32 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ทองดี
 
1. นายอิทธิพล  ทองบำเรอ
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ดวงชมภู
2. เด็กชายพิสิษฐ์  อินต๊ะโม
 
1. นางสาวสุรพิน  วรรณชัย
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐรัตน์  เทพวงค์
2. เด็กชายธนบดี  จินะพรม
3. เด็กชายภูสิทธิ์  วิชัย
 
1. นายสมชาติ  วิชัย
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฎิภาณ  หลวงมูล
2. นายสุรเชษฐ์  สุริยพันธุ์โชติ
3. นายเกรียงไกร  ธนาวงค์
 
1. นางศรีพรรณ  จันทะวัง
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทร์จิรา  แสนใจ
2. นางสาวจุฑามาศ  แก้วน้อย
3. นางสาวนรีวรรณ  วิทูน
4. นางสาวประภาพร  สิทธิเทพ
5. นางสาววรรณทิพย์  สารีบุตร
6. นางสาววิจิตรา  แปงยวง
 
1. นางกัลยา  วิชัย
2. นางศรีพรรณ  จันทะวัง
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายประจักษ์  สิงห์ไชย
2. นายศุภกร  จรัสภัทรกุล
 
1. นางสายฝน  ถนอมวงษ์
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูวนัย  ไชยวรรณ์
2. เด็กชายศิวกร  บัวหลวง
 
1. นางสายฝน  ถนอมวงษ์
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยาณี  พรมแสน
2. นางสาวนวพร  ศรีสว่าง
3. นางสาวพัชรินทร์  อุปแก้ว
 
1. นางศรีพรรณ  จันทะวัง
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุวรรณ  งามล้ำ
2. นางสาวเบญจวรรณ  ใจสิงห์
3. นางสาวไผ่พนา  อินทวงศ์
 
1. นางศรีพรรณ  จันทะวัง
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพงษ์  ศรีวิราช
2. นายวิสุวัฒน์  ตันพะสิน
 
1. นางสายฝน  ถนอมวงษ์
 
42 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิรดา  ณ บางช้าง
 
1. นางมาลี  จันทร์อัมพร
 
43 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิชัย  จันทร์รุ่ง
 
1. นางสาวทองกุล  สนธิยา
 
44 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธิติพงษ์  เศรษฐ์ชัยยันต์
 
1. นายศราวุธ  สอาดล้วน
 
45 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแสงพร  นาเมือง
 
1. นางศิริพร  วงค์ศรีสุข
 
46 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ม่วงมี
 
1. นางดารารัตน์  แก้วเมืองมา
 
47 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอภิญญา  ดอนลาว
 
1. นางสุมาลี  ตันติน้อย
 
48 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมภูนุช  แซ่ต่วน
 
1. นางสาวสุรีย์พร  จันทร์ประเสริฐ
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  คำมะโน
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มวยชัย
3. เด็กชายนันทวิช  แสงจู
4. เด็กชายภัคพล  บำรุงเกียรติ
5. เด็กชายยอดชาย  จ่าสี
6. เด็กชายรัตนประสิทธิ์  ปัญญาทิพย์
7. เด็กชายสุธี  มิ่งสุวรรณ
8. เด็กชายเอกวัชร  สอนจีน
 
1. นายวรโชติ  ไชยวีรกูล
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐดนัย  จิตตาดู
2. เด็กชายพิทวัส  โยธา
 
1. นางสาวศศิธร  บุญแต่ง
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพดล  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ทองอินทร์