สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนบุราณ
 
1. นางสาวพิณิวรรณ  คำวงค์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤษณา  พิมพ์ศรี
 
1. นางสาวดลฤดี  อูปคำแดง
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรชิตา  ทากัน
 
1. นายสุรวุฒิ  ศรีคำ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.5 เงิน 7 1. นางสาวศิริลักษณ์  เมษะมาน
 
1. นางนันทพร  อนุวงศ์เจริญ
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงยุพเรศ  วงค์ตา
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เชาว์สวัสดิ์
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูริพัฒน์  คำมา
 
1. นางสัญญารัก  นุตาลัย
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชนีพร  เกตุแก้ว
 
1. นางกรณ์กาญจน์  นนพัชรพงศ์
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรัชยา  สมนา
 
1. นางปาริชาติ  อมรรัตนพิบูลย์
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยิ้มแย้ม  ลุงดี
2. เด็กหญิงเสี่ยงติ๊บ  จินุวงศ์
 
1. นายสรรพงษ์  วรนุช
2. นายสรรพงษ์  วรนุช
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นายคำสิงห์  ลายคำ
2. นายพัฒนพงษ์  คงเพ็ชร
 
1. นางกรรณิการ์  สรรพสุข
2. นางกรรณิการ์  สรรพสุข
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปวเรศ  ศรีนวลใหญ่
 
1. นายสิทธิชัย  ผ่องใส
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยา  สุรินทร์
 
1. นางสาวอภิณห์พร  มานิ่ม
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงรุ้งสินี  ปีกด้วง
2. เด็กหญิงศรัณยา  เต๋จา
3. เด็กชายอนุรักษ์  แสนศรีเชาว์พันธ์
 
1. นายสิทธิชัย  ผ่องใส
2. นางสาวไพริน  นะที
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายอภิสิทธิ์  ปัญญากา
2. นายเกรียงไกร  เทพมา
3. นางสาวเยาวภา  นามจ้อย
 
1. นางจารุณี  บุญวัฒนะกุล
2. นางสาวศิริพร  แก้วใจมา
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยดล  ชลันบุรีธรรม
2. เด็กชายปกรณ์  กุณาศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจำนงค์  ไชยะหมื่น
2. นายธนกฤต  สมฤทธิ์
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวัฒนา  วิทยาลัย
2. นายวันทิตย์  นายหน่อ
 
1. นางสาวทิพยวารี  คำออน
2. นางสาวอภิณห์พร  มานิ่ม
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  ญานะวงศ์ษา
 
1. นายอำนาจ  อนุวงศ์เจริญ
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 6 1. นายนพรัตน์  คำแดง
 
1. นางสาวอภิณห์พร  มานิ่ม
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชลิต  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงหมวย  ลุงติ๊
3. เด็กหญิงอำไพ  ลุงจาย
 
1. นางสาวกุหลาบ  เงินคำจันทร์
2. นางศรีพรรณ  สกลกิตติ
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 59 - 4 1. นางสาวนารีนารถ  ป๊กคำ
2. นายศุภสิทธิ์  โสบรรเทา
3. นางสาวโชษิตา  ทูนร่องช้าง
 
1. นางทองพูล  สอนมั่น
2. นายอุดร  ปงกาวงค์
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนาโชติ  พิมเสน
2. เด็กหญิงปาลิดา  ปิวรรณนา
3. นางสาวภัคจิรา  กาวิรส
 
1. นายชัยวุฒิ  ไฝคำ
2. นายฐิฎิกรณ์  รังกลาง
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวยุพเรศ  กันทใจ
2. นางสาวเมวิกา  ห้ามทุกข์
3. นางสาวโบ๋  อิงต๊ะ
 
1. นางจรรยา  ชัยอินทร์
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนฤพัฒน์  มณีโชติ
2. นายรัชมินทร์  แก้วสิงห์คำ
3. นายอนุสินธิ์  อินต๊ะ
 
1. นายชัยวุฒิ  ไฝคำ
 
24 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 81.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงมาลิสา  ลุงต่า
2. เด็กชายยศพนธ์  โพธิ
3. เด็กหญิงแสงจ่ำ  ลุงซอ
 
1. นายนิรันดร์  ปันที
2. นายนิรันดร์  ปันที
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 89.14 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศธร  กิตติตาล
2. นางสาวมัชฌิมา  คำแก้ว
3. นางสาววรวีร์  วงค์ชัย
 
1. นายนิรันดร์  ปันที
2. นายนิรันดร์  ปันที
 
26 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 -    
27 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรกช  จุ่มปารี
2. นายคุณาธิป  วงศ์ฟู
3. นายภานุพงษ์  บุตรแก้ว
 
1. นายยุทธนา  อิ่นแก้ว
2. นายยุทธนา  อิ่นแก้ว
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรินทร์ภรณ์  ว่องไว
2. เด็กหญิงจิตรา  พรรณาราม
3. เด็กชายธรีศักดิ์  สุขจันทร์
4. เด็กหญิงยิงมอญ  ลุงปัน
5. เด็กหญิงเมธิณี  ไชยปัญญา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พรมรัตน์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวกันดา  ท่าวัง
2. นางสาวปัทมวรรณ  อุปกูล
3. นางสาวรจนา  มะลิคำ
4. นางสาวฤทัย  แดงคำ
5. นางสาวเจนจิรา  จันต๊ะตึง
 
1. นายพินิจ  ภูขาว
2. นายพินิจ  ภูขาว
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ตาแก้ว
2. เด็กหญิงคำใหม่  ซูหย่า
3. เด็กหญิงจิรา  อินต๊ะวงศ์
4. เด็กหญิงหลวง  ลุงติ๊
5. เด็กหญิงแอนนา  ปัญญา
 
1. นายทวีศักดิ์  กันโยไช
2. นายทวีศักดิ์  กันโยไช
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชรินทร์อาภา  ศรีวงค์
2. นางสาวพรพรรณ์  จองคำ
3. นางสาวพรสุดา  จันลา
4. นางสาวพิทยา  วงค์บุญมา
5. นางสาวอรทัย  ไชยคำ
 
1. นางอัชณา  วิชิตนาค
2. นางอัชณา  วิชิตนาค
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์จิรา  วงค์ไทย
2. นางสาววราภรณ์  หินเดช
3. นายศักดิ์ดา  ลารัตน์
4. นางสาวศุภนิดา  บุญปั๋น
 
1. นายพีรศาสตร์  จินาปุก
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสมศักดิ์  ลุงติ๊
 
1. นายสิงห์คำ  กุยเขียว
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพฤกษา  บูราณ
 
1. นายสมควร  อินต๊ะวงค์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญพร  จันทร์สุวรรณ
2. เด็กชายศุภกร  คงแก้ว
 
1. นางกัญญภัค  คุ้มรักษ์
2. นางกัญญภัค  คุ้มรักษ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 96.85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเกวลิน  วรรณใจ
2. นายเศวตโชติ  แก้วซ้อน
 
1. นางสาวราตรี  ช่างปัด
2. นางสาวราตรี  ช่างปัด
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจตุรพร  พงษ์แดง
2. นางสาวบพิตรา  ใจโพธิ์
3. นางสาวรุ่งฤดี  แก้วพรม
4. เด็กหญิงวงเดือน  ลุงวิ
5. นางสาววิจิตรา  สมอ๊อด
6. นางสาวสิริรักษ์  ทองนรินทร์
7. นางสาวสุดารัตน์  สิ่งส่า
8. นางสาวเยาวมาลย์  อุ่นชาติ
9. นางสาวเย่น  นายกร
10. นางสาวเสาวณี  สลาดถา
 
1. นางวัชรีย์  รังกลาง
2. นางวัชรีย์  รังกลาง
3. นางสาวโชติมา  เพชรเอม
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชุติมา  ทรายมูล
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เขียนคันธา
 
1. นายอนุชาติ  สรรพจารย์
2. นายอนุชาติ  สรรพจารย์
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61.67 ทองแดง 10 1. นางสาวนิศารัตน์  งูแปง
2. นายยืนยง  คำมูลตา
 
1. นางสุดาพร  วงษา
2. นางสุดาพร  วงษา
 
40 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ลุงทราย
2. เด็กชายวุฒิกร  จินาติ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทะนะศักดิ์
 
1. นางปราณี  แสงกาศ
2. นางปราณี  แสงกาศ
 
41 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศกร  วิชัย
2. นางสาวโนรี  หนั่นตา
 
1. นางปราณี  แสงกาศ
2. นางปราณี  แสงกาศ
 
42 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริณัฐ  ชัยบุญลือ
 
1. นางปราณี  แสงกาศ
 
43 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิสิทธิ์  สีธิวัน
 
1. นางปราณี  แสงกาศ
 
44 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิวกร  บุญมาลัย
 
1. นางปราณี  แสงกาศ
 
45 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายยุทธพงษ์  ชัยมงคล
 
1. นางปราณี  แสงกาศ
 
46 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแก้ว  ลุงแสง
 
1. นางปราณี  แสงกาศ
 
47 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเอกชัย  ไอ่ตา
 
1. นางปราณี  แสงกาศ
 
48 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภูวรัตน์  เข็มแก้ว
2. เด็กหญิงยิง  ลุงพัด
 
1. นายสุรพล  อินทะยะ
 
49 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงไพริน  แสงแก้ว
 
1. นายทองสุข  สมบูรณ์
 
50 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายปฎิภาณ  ทองเณร
 
1. นายทองสุข  สมบูรณ์
 
51 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤตภาส  ปันอิ่ง
2. เด็กชายสุทธิวัส  นายโรง
3. เด็กชายสุริยา  สมต๊ะ
 
1. นายนิพนธ์  เสนาเนียร
2. นายนิพนธ์  เสนาเนียร
 
52 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวผกามาศ  จันทะวงศ์
2. นางสาวพัณณิณ  พิมพิสาร
3. นางสาวมัทนา  คำหน้อย
 
1. นายนิพนธ์  เสนาเนียร
2. นายนิพนธ์  เสนาเนียร
 
53 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุพงศ์  สมพรม
 
1. นายสุดเขต  ศรีอิศรางกูล
 
54 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายวงศกร  สัจจัง
 
1. นายสุดเขต  ศรีอิศรางกูล
 
55 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.3 เงิน 5 1. เด็กหญิงยุพเรศ  วงค์ตา
 
1. นายสุดเขต  ศรีอิศรางกูล
 
56 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิประภา  แสนคำหล่อ
 
1. นายสุดเขต  ศรีอิศรางกูล
 
57 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพร้อมพงษ์  ฤทธิ์โต
 
1. นายสุดเขต  ศรีอิศรางกูล
 
58 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนบุราณ
 
1. นายอิน  รัตนอัมพา
 
59 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพฤกษา  บูราณ
 
1. นายสุดเขต  ศรีอิศรางกูล
 
60 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพร้อมพงษ์  ฤทธิ์โต
 
1. นายสุดเขต  ศรีอิศรางกูล
 
61 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสันติพงษ์  พรมแสน
 
1. นายสุดเขต  ศรีอิศรางกูล
 
62 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนบุราณ
 
1. นายอิน  รัตนอัมพา
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพฤกษา  บูราณ
 
1. นายสุดเขต  ศรีอิศรางกูล
 
64 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 -    
65 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสร้อยสุดา  จันทร์ตา
 
1. นายสุดเขต  ศรีอิศรางกูล
 
66 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวกรรณิการ์  จองแอ
2. นางสาวธิภาพร  แก้วชัย
3. นางสาวยุ้ย  คำหมั่น
 
1. นายพรรณพัชณรงค์  รัมภารัตน์
2. นายอาีรีย์  บุญชัยดุ้ง
 
67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิชรากร  วังใจ
2. เด็กชายอัฐพงศ์  แสวงจิต
 
1. นายจิตติพล  เพ็งพุ่ม
2. นายจิตติพล  เพ็งพุ่ม
 
68 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจิรพงค์  กานต์นิธิกิตติกุล
2. นายปิยะณัฐ  เขตนันเขียว
3. นายวุฒิชัย  เตจ๊ะ
 
1. นายพรรณพัชณรงค์  รัมภารัตน์
2. นายอาีรีย์  บุญชัยดุ้ง
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมา  นันต๊ะ
2. เด็กหญิงวิภาพร  คำวังพฤกษ์
 
1. นายจิตติพล  เพ็งพุ่ม
2. นายจิตติพล  ้เพ็งพุ่ม
 
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรวลัย  หมดสี
2. เด็กหญิงจันทกานต์  คำวงษา
3. เด็กหญิงประกายดาว  ปันไชย
4. เด็กหญิงมุ่ง  วงค์มา
5. เด็กหญิงสุภาดา  ตือประโคน
6. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ  สร้อยเงิน
 
1. นางบังอร  พรหมจอม
2. นางพิกุล  บำเรอจิตต์
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  โปธา
2. เด็กหญิงวราลี  อภิวัน
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อินทรวิสัย
 
1. นางประกายพฤกษ์  คำออน
2. นางประกายพฤกษ์  คำออน
 
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แกนสาร
2. เด็กชายสุธินันท์  เต๋จ๊ะนัง
 
1. นางสาวณัฐิณี  ปินตา
2. นางสาวณัฐิณี  ปินตา
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชลการ  วิภัก
2. นายสุทธิชัย  ใจแก้ว
3. นายอภิสิทธิ์  พรหมยาโน
 
1. นางประกายพฤกษ์  คำออน
2. นางประกายพฤกษ์  คำออน
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานติมา  แซ่ซึม
2. นางสาวชุติมา  แซ่โจว
3. นางสาวปรียานุช  ชุดเงิน
 
1. นายภานุวัฒน์  ติดทะ
2. นายภานุวัฒน์  ติดทะ
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายยุทธพิชัย  จอมใจ
2. เด็กชายสุรินทร์  อินต๊ะพรม
 
1. นายจิตติพล  เพ็งพุ่ม
2. นายจิตติพล  เพ็งพุ่ม
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายศาศวัต  ธรรมชัย
2. เด็กชายศุภกร  คงแก้ว
 
1. นายกฤษณ์พีรัช  พาชูปกรณ์การณ์
2. นายกฤษณ์พีรัช  พาชูปกรณ์การณ์
 
77 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตนัย  บะโนโฮ้ง
2. นายอภิรักษ์  พนาชุติมา
 
1. นายกิตติภัณฑ์  คำธิตา
2. นายกิตติภัณฑ์  คำธิตา
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภคิน  สุวรรณวัฒน์
2. นายเจษฎากร  ทองจันทร์
 
1. นายกิตติภัณฑ์  คำธิตา
2. นายกิตติภัณฑ์  คำธิตา
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลสตรี  มั่งมี
2. นางสาวศศิธร  ปันกา
3. นางสาวสุพรรษา  แซ่เย่า
 
1. นายกิตติภัณฑ์  คำธิตา
2. นายกิตติภัณฑ์  คำธิตา
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  ตานัน
2. นายเอกพล  บริบูรณ์
 
1. นายกมลศิษฐ์  ตาคำ
2. นายกมลศิษฐ์  ตาคำ
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมสัน  คงแก้ว
2. เด็กชายณัฐนนท์  แซ่ลิ้ม
 
1. นายกมลศิษฐ์  ตาคำ
2. นายกมลศิษฐ์  ตาคำ
 
82 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวออย  จิ่งต๊ะ
 
1. นางรุ่งนภา  ฟูธรรม
 
83 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิ่นประดับ  จันทร์ศิริ
 
1. Mr.John Paul   Dimayacyac
 
84 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายไทย  ลุงหลิ่ง
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์  อินต๊ะคำมา
 
85 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอนัญญา  แสนยากุล
 
1. นางธนาภรณ์  อินทขัติย์
 
86 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เพชรคีรีรัฐ
 
1. นางทิพย์ธารา  ประทุมมณี
 
87 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวป่าง  น้ำใส
 
1. นางสุจินตา  คำเงิน
 
88 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72.5 เงิน 5 1. เด็กชายพัชรพล  พรหมจอม
 
1. นางสาวรุจิรดา  จันทระ
 
89 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณิชชานันท์  วุฒิ
 
1. นางสาวกมลพรรณ  องค์ชัย
 
90 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. นายณัฐพงค์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวภัสร์ชนกพร  กัมพลกรจรัส
 
91 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาววนิดา  แซ่ห่อ
 
1. นางอำไพ  สายชลเลิศมงคล
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงวนัดดา  กาใจ
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ณ ลำพูน
 
1. นางดวงเดือน  ปนันคำ
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวมรกต  อนุวงศ์
 
1. นางพรรณา  อุบลสา
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  คำงาม
2. เด็กชายอภิวุฒิ  วัฒนเกษมสกุล
 
1. นางนงคราญ  มณีกุล
2. นางสาวไพริน  นะที
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวนลัทพร  แซ่ลี้
 
1. นางจารุณี  บุญวัฒนะกุล
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณทิวา  แปงคำ
 
1. นางสาวศุภรัสมิ์  ลบทอง
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 1. นางสาวกรรณิการ์  บุญมา
 
1. นางจรัสศรี  ปวีณเกียรติคุณ