สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปวเรศ  ศรีนวลใหญ่
 
1. นายสิทธิชัย  ผ่องใส
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 6 1. นายนพรัตน์  คำแดง
 
1. นางสาวอภิณห์พร  มานิ่ม
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายไทย  ลุงหลิ่ง
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์  อินต๊ะคำมา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงวนัดดา  กาใจ
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ณ ลำพูน
 
1. นางดวงเดือน  ปนันคำ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 1. นางสาวกรรณิการ์  บุญมา
 
1. นางจรัสศรี  ปวีณเกียรติคุณ