สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤษณา  พิมพ์ศรี
 
1. นางสาวดลฤดี  อูปคำแดง
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยา  สุรินทร์
 
1. นางสาวอภิณห์พร  มานิ่ม
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  ญานะวงศ์ษา
 
1. นายอำนาจ  อนุวงศ์เจริญ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชุติมา  ทรายมูล
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เขียนคันธา
 
1. นายอนุชาติ  สรรพจารย์
2. นายอนุชาติ  สรรพจารย์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61.67 ทองแดง 10 1. นางสาวนิศารัตน์  งูแปง
2. นายยืนยง  คำมูลตา
 
1. นางสุดาพร  วงษา
2. นางสุดาพร  วงษา
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสันติพงษ์  พรมแสน
 
1. นายสุดเขต  ศรีอิศรางกูล
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายศาศวัต  ธรรมชัย
2. เด็กชายศุภกร  คงแก้ว
 
1. นายกฤษณ์พีรัช  พาชูปกรณ์การณ์
2. นายกฤษณ์พีรัช  พาชูปกรณ์การณ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. นายณัฐพงค์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวภัสร์ชนกพร  กัมพลกรจรัส
 
9 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาววนิดา  แซ่ห่อ
 
1. นางอำไพ  สายชลเลิศมงคล