สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนบุราณ
 
1. นางสาวพิณิวรรณ  คำวงค์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรชิตา  ทากัน
 
1. นายสุรวุฒิ  ศรีคำ
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.5 เงิน 7 1. นางสาวศิริลักษณ์  เมษะมาน
 
1. นางนันทพร  อนุวงศ์เจริญ
 
4 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยิ้มแย้ม  ลุงดี
2. เด็กหญิงเสี่ยงติ๊บ  จินุวงศ์
 
1. นายสรรพงษ์  วรนุช
2. นายสรรพงษ์  วรนุช
 
5 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นายคำสิงห์  ลายคำ
2. นายพัฒนพงษ์  คงเพ็ชร
 
1. นางกรรณิการ์  สรรพสุข
2. นางกรรณิการ์  สรรพสุข
 
6 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงรุ้งสินี  ปีกด้วง
2. เด็กหญิงศรัณยา  เต๋จา
3. เด็กชายอนุรักษ์  แสนศรีเชาว์พันธ์
 
1. นายสิทธิชัย  ผ่องใส
2. นางสาวไพริน  นะที
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.3 เงิน 5 1. เด็กหญิงยุพเรศ  วงค์ตา
 
1. นายสุดเขต  ศรีอิศรางกูล
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสร้อยสุดา  จันทร์ตา
 
1. นายสุดเขต  ศรีอิศรางกูล
 
9 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72.5 เงิน 5 1. เด็กชายพัชรพล  พรหมจอม
 
1. นางสาวรุจิรดา  จันทระ
 
10 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณิชชานันท์  วุฒิ
 
1. นางสาวกมลพรรณ  องค์ชัย
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวมรกต  อนุวงศ์
 
1. นางพรรณา  อุบลสา
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวนลัทพร  แซ่ลี้
 
1. นางจารุณี  บุญวัฒนะกุล
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณทิวา  แปงคำ
 
1. นางสาวศุภรัสมิ์  ลบทอง