สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฉือจี้ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 9 1. นางสาววริศรักษ์  วุฒิแพทย์
 
1. นางนนทภัทร  ประวีณชัยกุล
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สมจิตร
 
1. นายรุ่งโรจน์  กันโท
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาวณัชชา  ศรีวิชัย
 
1. นางพัชรินทร์  คำแดง
 
4 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายอติกานต์  อุปัชญาย์
 
1. นายรุ่งโรจน์  กันโท
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวญานิกา  แซ่จาง
 
1. นางกรณ์กัญมณี  ศักดิ์ธนศิริ
 
6 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภีรภัทร  พวงมาลา
 
1. นางสาวสายธาร  ธรรมธิ
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวสมร  บำรุงเกียรติ
 
1. นางกรณ์กัญมณี  ศักดิ์ธนศิริ
 
8 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 7 1. นางสาวภาวินี  สายพนัส
2. นางสาวสรัลพร  คำภูษา
 
1. นางพัชรินทร์  คำแดง
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูชิต  วิชชุตานนทฺ
 
1. นางสาววราภรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
10 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 4 1. นายปริญญา  วงค์งาม
 
1. นางสาววราภรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
11 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ธนทรัพย์กนก
2. เด็กชายภูวนาท  แซ่หย่อ
3. เด็กหญิงมนสิชา  แซ่หยิง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญมา
2. นางอรวรรณ  แก้วฟู
 
12 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวจุฑามาศ  สีใส
2. นายพัสกร  เลิศรัตน์
3. นางสาวเสาวนีย์  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญมา
2. นางอรวรรณ  แก้วฟู
 
13 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายธนวัฒน์  ต๊ะเสี้ยว
2. เด็กชายสันติ  ศิริภัทรนุกูล
 
1. นายจักรกฤษณ์  สมบูรณ์
2. นางอรวรรณ  แก้วฟู
 
14 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นายจีรยุทธ  เรือนคำจันทร์
2. นายธนพงศ์  จาปัญญะ
 
1. นายจักรกฤษณ์  สมบูรณ์
2. นางอรวรรณ  แก้วฟู
 
15 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายภาสกร  แซ่โจว
 
1. นายจิรศักดิ์  สุกันธา
 
16 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นายตถาตา  มะทา
 
1. นายจิรศักดิ์  สุกันธา
 
17 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงนันทิดา  แซ่เฉิน
2. เด็กชายภูริเดช  ฟามฟู่
3. เด็กชายยุทธชัย  พฤทธิพุทธากุล
 
1. นางสาวศิรประภา  ใจหนัก
2. นายอานนท์  แสนฝน
 
18 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 40 - 11 1. นางสาวดวงหทัย  แซ่ต๋วง
2. นางสาวสมิตา  ภัทรวงศ์เจริญ
3. นางสาวเสาวนีย์  แซ่หลี่
 
1. นางสาวศิรประภา  ใจหนัก
2. นายอานนท์  แสนฝน
 
19 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.25 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรนิภา  วิชัย
2. เด็กหญิงสรัสวันต์  พูนศรีโชติ
3. เด็กหญิงอนันดา  ทองศรี
 
1. นางวรัชญา  นิธิธานนท์
2. นางสาวอรวรรณ  ศักดิ์ใหญ่
 
20 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 73.88 เงิน 6 1. เด็กหญิงพชรวรรณ  ศิริ
2. เด็กชายศุภฤกษ์  ต๋าคำ
3. เด็กชายเกล้า  เล้าสินวัฒนา
 
1. นางสาวอรวรรณ  ศักดิ์ใหญ่
2. นางสาวไพรินทร์  เตจ๊ะนันท์
 
21 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 76.86 เงิน 8 1. นายชลธี  ต๋าคำ
2. นางสาวพิชยา  สังขวรรณ
3. นางสาวเจนจิรา  สารัมย์
 
1. นางสาวอรวรรณ  ศักดิ์ใหญ่
2. นางสาวไพรินทร์  เตจ๊ะนันท์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงอนันดา  ทองศรี
 
1. นายบุญส่ง  เรือนแก้ว
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวจิราพร  กอนแก้ว
 
1. นางสาวปัญชลิกา  อินทวงศ์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86.6 ทอง 4 1. เด็กชายวัชริศ  แก้วคำมูล
2. เด็กหญิงศศิกร  แก้วนาต๊ะ
 
1. นายนันทวัฒน์  ก้อนแสนไชย
2. นางสาวศิวาพร  สุขแยง
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 87.71 ทอง 5 1. นายอริญชย์  ไสยย้ำ
2. นางสาวโสภิดา  หน้าใหญ่
 
1. นางสาวศิวาพร  สุขแยง
2. นางสาวเจียรนัย  อินต๊ะจักร
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สุภารังษี
2. เด็กหญิงนฤมล  ผดุงการงาน
 
1. นายเดชา  กิติกุล
2. นายเตชิต  พรหมมาเย็น
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวกาญจนาทิพย์  นันตา
2. นางสาวณัฐริณีย์  ยาพรม
 
1. นายเดชา  กิติกุล
2. นายเตชิต  พรหมมาเย็น
 
28 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงวริศรา  ตั้งเก้าสกุล
2. เด็กหญิงวัชราภา  บัวเผียน
3. เด็กหญิงศิริวิมล  นามวงค์
 
1. นายพิทักษ์  ศรีคำมูล
 
29 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  เรี่ยวแรงบุญญา
 
1. นางสาวชยาภา  ไทยากรณ์
 
30 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชญ์ชา  อยู่ศิริ
 
1. นางสาวชยาภา  ไทยากรณ์
 
31 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุวรรณ์
 
1. นางสาวชยาภา  ไทยากรณ์
 
32 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ทรพิงค์
 
1. นายพิทักษ์  ศรีคำมูล
 
33 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวบุษบง  เซคื่อ
 
1. นายพิทักษ์  ศรีคำมูล
 
34 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายสุรัตน์  สุภาทา
 
1. นางสาวชยาภา  ไทยากรณ์
 
35 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  สายเครือคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรนันท์  ทองก้อน
 
36 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงเมธาวี  ปันติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรนันท์  ทองก้อน
 
37 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอภิสิิทธ์  วีระ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรนันท์  ทองก้อน
 
38 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แก้วคำมูล
2. เด็กหญิงณิชารีย์  ไฝศิริ
3. เด็กหญิงนันทิดา  แซ่เฉิน
4. เด็กหญิงพรนิภา  วิชัย
5. เด็กหญิงมินทราวรรณ  ค้ำจุลวงศ์สกุล
6. เด็กหญิงสรัสวันต์  พูนศรีโชติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนากร  ศรีสุรินทร์
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิชัย  แซ่ฉี่ี
2. เด็กชายภควัต  กองเพิ่มพูน
 
1. นางสาวพัชรี  ศรีวรรณ์
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศึกษากวิศาล
2. เด็กหญิงธีราพร  ด้วงจิโน
3. เด็กหญิงปทุมพร  ชูเทียน
4. เด็กหญิงรักชนก   อินทร์พรหม
5. เด็กหญิงรัชนี  บุญเรือง
6. เด็กหญิงศิรินทรา  ขนุนงาม
 
1. นายเขมกร  ดวงปูนันท์
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธีราพร  ดวงจิโน
2. เด็กหญิงปทมพร  ชูเทียน
3. เด็กหญิงรักชนก  อินทร์พรหม
4. เด็กหญิงรัชนี  บุญเรือง
5. เด็กหญิงศิรินทรา  ขนุนงาม
6. เด็กหญิงเมตตา  ดีสวัสดิ์
 
1. นายเขมกร  ดวงปูนันท์
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกช  เกียรติธีรชัย
2. นายทินกร  ดีวงษ์
 
1. นายจักรกฤษณ์  สมบูรณ์
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลวรรณธน์  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ปัญญากาศ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  มูลประ้เสริฐ
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐสินี  คำอุ่น
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญทา
3. เด็กชายภูริเดช  ฟามฟู่
 
1. นายจักรพันธ์   ภูดอนตอง
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 82.8 ทอง 4 1. นายกมัยธร  เสนาบุญ
2. นายภาณุพงศ์  สักออน
3. นายสุรเสกข์  ธนโชดก
 
1. นางสาวจิรปรียา  ชัยเงิน
 
46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัชชานันท์  กิตสิรัวณิกุล
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  จิรพรลภัส
 
1. นางสาวพัชรี  ศรีวรรณ์
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัชชาภา  กิตสิริวณิกุล
2. นางสาวเกณิกา  สารัมย์
 
1. นายจักรกฤษณ์  สมบูรณ์
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายธนภัทร  ปัญโญ
2. นายวัฒนา  นาเจิมทอง
 
1. นางสาวพัฒติยา  ทุริยานนท์
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ระดม
2. เด็กชายปฎิญญา  วงค์งาม
 
1. นางสาวพัฒติยา  ทุริยานนท์
 
50 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 58.6 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงธัญชนก  มหาวรรณ
 
1. นายภราดร  ปันชัย
 
51 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 72.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรวรรณ  ป่าทอง
 
1. นายภราดร  ปันชัย
 
52 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐสินี  คำอุ่น
 
1. นางสาวพัชรี  เตจารังษี
 
53 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศตนันท์  ขันศิริ
 
1. นางสาวพรรัตน์  เบญจรัตนฉัตร
 
54 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงปรัชญชนก  ชาติรุ่ง
 
1. นางนัทธียา  เดชะ
 
55 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุพจน์  แซ่เป่อ
 
1. นายภราดร  ปันชัย
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกชกร  ดวงแสง
2. เด็กหญิงอัมพร  หมื่อแล
3. เด็กหญิงโสภา  แซ่หย่าง
 
1. นางสาวญาณิศา  เขื่อนเพชร
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวกิจสุนารี  ศิริภาส
2. นางสาวนลินี  ปัญญา
3. นางสาวเจียระไนย  ไตรนทีพิทักษ์
 
1. นางสาวญาณิศา  เขื่อนเพชร
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายยุทธชัย  พฤทธิมุทธากุล
2. เด็กหญิงเมธาวี  จึงทวีพัชร
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  ปาลามะ
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 5 1. นายภูวนัย  แซ่หย่อ
 
1. นางสาวณฤทัย  ปิชัยนะ