สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฉือจี้ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 9 1. นางสาววริศรักษ์  วุฒิแพทย์
 
1. นางนนทภัทร  ประวีณชัยกุล
 
2 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 7 1. นางสาวภาวินี  สายพนัส
2. นางสาวสรัลพร  คำภูษา
 
1. นางพัชรินทร์  คำแดง
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 4 1. นายปริญญา  วงค์งาม
 
1. นางสาววราภรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายภาสกร  แซ่โจว
 
1. นายจิรศักดิ์  สุกันธา
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ระดม
2. เด็กชายปฎิญญา  วงค์งาม
 
1. นางสาวพัฒติยา  ทุริยานนท์
 
6 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 58.6 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงธัญชนก  มหาวรรณ
 
1. นายภราดร  ปันชัย
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 5 1. นายภูวนัย  แซ่หย่อ
 
1. นางสาวณฤทัย  ปิชัยนะ