สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฉือจี้ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวสมร  บำรุงเกียรติ
 
1. นางกรณ์กัญมณี  ศักดิ์ธนศิริ
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นายจีรยุทธ  เรือนคำจันทร์
2. นายธนพงศ์  จาปัญญะ
 
1. นายจักรกฤษณ์  สมบูรณ์
2. นางอรวรรณ  แก้วฟู
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สุภารังษี
2. เด็กหญิงนฤมล  ผดุงการงาน
 
1. นายเดชา  กิติกุล
2. นายเตชิต  พรหมมาเย็น
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวกาญจนาทิพย์  นันตา
2. นางสาวณัฐริณีย์  ยาพรม
 
1. นายเดชา  กิติกุล
2. นายเตชิต  พรหมมาเย็น
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงเมธาวี  ปันติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรนันท์  ทองก้อน
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัชชานันท์  กิตสิรัวณิกุล
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  จิรพรลภัส
 
1. นางสาวพัชรี  ศรีวรรณ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐสินี  คำอุ่น
 
1. นางสาวพัชรี  เตจารังษี