สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฉือจี้ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สมจิตร
 
1. นายรุ่งโรจน์  กันโท
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาวณัชชา  ศรีวิชัย
 
1. นางพัชรินทร์  คำแดง
 
3 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายอติกานต์  อุปัชญาย์
 
1. นายรุ่งโรจน์  กันโท
 
4 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวญานิกา  แซ่จาง
 
1. นางกรณ์กัญมณี  ศักดิ์ธนศิริ
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูชิต  วิชชุตานนทฺ
 
1. นางสาววราภรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
6 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ธนทรัพย์กนก
2. เด็กชายภูวนาท  แซ่หย่อ
3. เด็กหญิงมนสิชา  แซ่หยิง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญมา
2. นางอรวรรณ  แก้วฟู
 
7 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวจุฑามาศ  สีใส
2. นายพัสกร  เลิศรัตน์
3. นางสาวเสาวนีย์  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญมา
2. นางอรวรรณ  แก้วฟู
 
8 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายธนวัฒน์  ต๊ะเสี้ยว
2. เด็กชายสันติ  ศิริภัทรนุกูล
 
1. นายจักรกฤษณ์  สมบูรณ์
2. นางอรวรรณ  แก้วฟู
 
9 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงนันทิดา  แซ่เฉิน
2. เด็กชายภูริเดช  ฟามฟู่
3. เด็กชายยุทธชัย  พฤทธิพุทธากุล
 
1. นางสาวศิรประภา  ใจหนัก
2. นายอานนท์  แสนฝน
 
10 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.25 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรนิภา  วิชัย
2. เด็กหญิงสรัสวันต์  พูนศรีโชติ
3. เด็กหญิงอนันดา  ทองศรี
 
1. นางวรัชญา  นิธิธานนท์
2. นางสาวอรวรรณ  ศักดิ์ใหญ่
 
11 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 73.88 เงิน 6 1. เด็กหญิงพชรวรรณ  ศิริ
2. เด็กชายศุภฤกษ์  ต๋าคำ
3. เด็กชายเกล้า  เล้าสินวัฒนา
 
1. นางสาวอรวรรณ  ศักดิ์ใหญ่
2. นางสาวไพรินทร์  เตจ๊ะนันท์
 
12 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 76.86 เงิน 8 1. นายชลธี  ต๋าคำ
2. นางสาวพิชยา  สังขวรรณ
3. นางสาวเจนจิรา  สารัมย์
 
1. นางสาวอรวรรณ  ศักดิ์ใหญ่
2. นางสาวไพรินทร์  เตจ๊ะนันท์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัชชาภา  กิตสิริวณิกุล
2. นางสาวเกณิกา  สารัมย์
 
1. นายจักรกฤษณ์  สมบูรณ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 72.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรวรรณ  ป่าทอง
 
1. นายภราดร  ปันชัย
 
15 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศตนันท์  ขันศิริ
 
1. นางสาวพรรัตน์  เบญจรัตนฉัตร
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกชกร  ดวงแสง
2. เด็กหญิงอัมพร  หมื่อแล
3. เด็กหญิงโสภา  แซ่หย่าง
 
1. นางสาวญาณิศา  เขื่อนเพชร
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวกิจสุนารี  ศิริภาส
2. นางสาวนลินี  ปัญญา
3. นางสาวเจียระไนย  ไตรนทีพิทักษ์
 
1. นางสาวญาณิศา  เขื่อนเพชร
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายยุทธชัย  พฤทธิมุทธากุล
2. เด็กหญิงเมธาวี  จึงทวีพัชร
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  ปาลามะ