สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฉือจี้ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภีรภัทร  พวงมาลา
 
1. นางสาวสายธาร  ธรรมธิ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงอนันดา  ทองศรี
 
1. นายบุญส่ง  เรือนแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวจิราพร  กอนแก้ว
 
1. นางสาวปัญชลิกา  อินทวงศ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86.6 ทอง 4 1. เด็กชายวัชริศ  แก้วคำมูล
2. เด็กหญิงศศิกร  แก้วนาต๊ะ
 
1. นายนันทวัฒน์  ก้อนแสนไชย
2. นางสาวศิวาพร  สุขแยง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 87.71 ทอง 5 1. นายอริญชย์  ไสยย้ำ
2. นางสาวโสภิดา  หน้าใหญ่
 
1. นางสาวศิวาพร  สุขแยง
2. นางสาวเจียรนัย  อินต๊ะจักร
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงวริศรา  ตั้งเก้าสกุล
2. เด็กหญิงวัชราภา  บัวเผียน
3. เด็กหญิงศิริวิมล  นามวงค์
 
1. นายพิทักษ์  ศรีคำมูล
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  เรี่ยวแรงบุญญา
 
1. นางสาวชยาภา  ไทยากรณ์
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชญ์ชา  อยู่ศิริ
 
1. นางสาวชยาภา  ไทยากรณ์
 
9 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ทรพิงค์
 
1. นายพิทักษ์  ศรีคำมูล
 
10 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวบุษบง  เซคื่อ
 
1. นายพิทักษ์  ศรีคำมูล
 
11 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายสุรัตน์  สุภาทา
 
1. นางสาวชยาภา  ไทยากรณ์
 
12 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แก้วคำมูล
2. เด็กหญิงณิชารีย์  ไฝศิริ
3. เด็กหญิงนันทิดา  แซ่เฉิน
4. เด็กหญิงพรนิภา  วิชัย
5. เด็กหญิงมินทราวรรณ  ค้ำจุลวงศ์สกุล
6. เด็กหญิงสรัสวันต์  พูนศรีโชติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนากร  ศรีสุรินทร์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิชัย  แซ่ฉี่ี
2. เด็กชายภควัต  กองเพิ่มพูน
 
1. นางสาวพัชรี  ศรีวรรณ์
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศึกษากวิศาล
2. เด็กหญิงธีราพร  ด้วงจิโน
3. เด็กหญิงปทุมพร  ชูเทียน
4. เด็กหญิงรักชนก   อินทร์พรหม
5. เด็กหญิงรัชนี  บุญเรือง
6. เด็กหญิงศิรินทรา  ขนุนงาม
 
1. นายเขมกร  ดวงปูนันท์
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธีราพร  ดวงจิโน
2. เด็กหญิงปทมพร  ชูเทียน
3. เด็กหญิงรักชนก  อินทร์พรหม
4. เด็กหญิงรัชนี  บุญเรือง
5. เด็กหญิงศิรินทรา  ขนุนงาม
6. เด็กหญิงเมตตา  ดีสวัสดิ์
 
1. นายเขมกร  ดวงปูนันท์
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกช  เกียรติธีรชัย
2. นายทินกร  ดีวงษ์
 
1. นายจักรกฤษณ์  สมบูรณ์
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลวรรณธน์  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ปัญญากาศ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  มูลประ้เสริฐ
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐสินี  คำอุ่น
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญทา
3. เด็กชายภูริเดช  ฟามฟู่
 
1. นายจักรพันธ์   ภูดอนตอง
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 82.8 ทอง 4 1. นายกมัยธร  เสนาบุญ
2. นายภาณุพงศ์  สักออน
3. นายสุรเสกข์  ธนโชดก
 
1. นางสาวจิรปรียา  ชัยเงิน
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายธนภัทร  ปัญโญ
2. นายวัฒนา  นาเจิมทอง
 
1. นางสาวพัฒติยา  ทุริยานนท์
 
21 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงปรัชญชนก  ชาติรุ่ง
 
1. นางนัทธียา  เดชะ
 
22 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุพจน์  แซ่เป่อ
 
1. นายภราดร  ปันชัย