หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ว่าที่ร้อยตรีคมกฤช ใจคำปัน โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการแข่งขัน
2 นายอนุรักษ์ ปาทา โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการแข่งขัน
3 นางสาวสมหญิง บุตรวงค์ โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการแข่งขัน
4 นายพรศักดิ์ ขันโท โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการแข่งขัน
5 นางสาวดาววิภา มีบุญ โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการแข่งขัน
6 นางสาวทิพย์วรรณ บุญถึง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการแข่งขัน
7 นางสาวสุทธิดา แสงรัตน์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการแข่งขัน
8 นางสาวหอมไกร จันทคุปต์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการแข่งขัน
9 นางสาวห์นิภาพรรณ์ สิงห์คำ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการแข่งขัน
10 นางสาวมัลลิกา วิเวกคีรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการแข่งขัน
11 นางอาภาภิรมย์ ศรีวิชัย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการแข่งขัน
12 นางเกศรา สิงห์ใจ โรงเรียนรังษีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการแข่งขัน
13 นางนนทภัทร ประวัณชัยกุล โรงเรียนฉือจี้ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการแข่งขัน
14 นายสุนทร ใจพรมเลื่อง โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการแข่งขัน
15 นายลิขิต กล้าหาญ โรงเรียนสายอักษร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการแข่งขัน
16 นางวิจิตรา ไพรพนาคอน โรงเรียนศีลรวี คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการแข่งขัน
17 นางสาวเกศริน ทาดาริน โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการแข่งขัน
18 นายยุทธนา วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านสันต้นมื้อ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการแข่งขัน
19 นายวิศรุต บุญปัญญา โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการแข่งขัน
20 นายประทีป มะโนรี โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการแข่งขัน
21 นางสาวมาลัย พงค์กู่ โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการแข่งขัน
22 นายนพชัย บุญเรืองยา โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการแข่งขัน
23 นางพานทอง ศิริ โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
24 นางสาวชมพูนุช จันต๊ะวงค์ โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
25 นางสาวธีราพร สุขสงวน โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
26 นางสาวพรพิมล พรหมจักร์ โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
27 นางสิริพรรณ ชูควร โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
28 นางพัชราพรรณ ปารมี โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
29 นางสาวจามจุรีย์ ต๋าคำ โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
30 นางนภัสนันท์ ปิยะจันทร์ โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
31 นางสาวรัชฎาภรณ์ ศิริโชค โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
32 นางสาววรรณา สมบัติรัตนากร โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
33 นางสาววาสนา และสมสา โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
34 นางสาวผกามาศ ต๋าคำธรรม โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
35 นางรัตติกรณ์ สุขดี โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นายศุภวัฒน์ เอี่ยวเฮ็ง โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นางสาวสายฝน วรรณกูล โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
38 ว่าที่ร้อยตรีคมกฤช ใจคำปัน โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นายสุคนธ์ พจน์สุจริต โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นายเจริญ เขนย โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
41 ว่าที่ร้อยตรีสินธ์ชัย ใจแก้ว โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นายรุ่งโรจน์ โนชัยวงค์ โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นางณิชาดา ศรีเกษ โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
44 ว่าที่ร้อยตรีสุรไกร ทับสุวรรณ์ โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นางสาววารุณี สัตยพานิช โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นายนพชัย บุญเรืองยา โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นายอนุรักษ์ ปาทา โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นายชุณหวัต คำโพธิ์ โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นางพิกุล ศรีใส โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นางสาวพิมพิกา จันต๊ะเสาร์ โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นายธีรวัจน์ ชัยแปง โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
52 นายชัยธัช ชูควร โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นางสาวนันท์นภัส ลาวรี โรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นางสาวสายฝน วรรณกูล โรงเรียนไชยปราการ ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
55 นายศุภวัฒน์ เอี่ยวเฮ็ง โรงเรียนไชยปราการ ประธานคณะกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัยและจราจร
56 นางรัตติกรณ์ สุขดี โรงเรียนไชยปราการ ประธานคณะกรรมการรับรายงานตัว และรายงานผลการแข่งขัน
57 นายไพโรจน์ ศิริ โรงเรียนไชยปราการ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
58 นางสาวรัชนี ศรีแสวง โรงเรียนไชยปราการ ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]