หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cmi3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวดลฤดี อูปคำแดงโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. นายเด่นศักดิ์ แสนเมืองมูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
3. นางศรัญญา วงศ์อดิลักษณ์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ คำแดงโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
5. นางกนกวรรณ ชมพลโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวพิณิวรรณ คำวงค์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางอัจฉรียา ไพรวัลย์โรงเรียนศีลรวีรองประธาน
3. นายดอน ปัญญาวันโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. นางกนกวรรณ ชมพลโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางฉลวย จันทร์แสงโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
6. นางสาวสิริยา ไชยเฉพาะโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
7. นางอัญธิฌา มีวรรณ์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
8. นางสาวจินตนา ชุ่มใจโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์เลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรษมน เจริญทรัพย์โรงเรียนไชยปราการประธาน
2. นางสาวภัทรนันท์ โรจนาโรงเรียนศีลรวีกรรมการ
3. นายธพรชัย มาร์ชโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรวุฒิ ศรีคำโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางนันทพร อนุวงศ์เจริญโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางกรณ์กัญมณี ศักดิ์ธนศิริโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่รองประธาน
3. นางสาวจันทนา กองอรินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
4. นางมธุรส กิติมูลโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางละเอียด จันทร์ทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
6. นางสาวระพีพรรณ อินต๊ะนนท์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศรีสุดา คำลือโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
8. นางสาวพิชญ์นารา รักหฤทัยโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฬารัตน์ เชาว์สวัสดิ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. นายรุ่งโรจน์ กันโทโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่รองประธาน
3. นางสาววาสนา เดชะกุศลโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกิ่งกาญจน์ ปันกาศโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายมานิตย์ เซ็นนันท์โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
6. นางอุดมรัตน์ พจน์สุจริตโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
7. นางเกศินี ปุงปี่แก้วโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสัญญารัก นุตาลัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางภัทรินญา ใสคำโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธาน
3. นางพัชรินทร์ คำแดงโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวสนิท พลเยี่ยมโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา เงินทองโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางกรณ์กาญจน์ นนพัชรพงศ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางสาวสายธาร ธรรมธิโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
3. นางฉลวย จันทร์แสงโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
4. นางอโณทัย แดนหมั้นโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางสถิตยา ใจยะพาโรงเรียนศีลรวีกรรมการ
6. นางชฎากาญจน์ อินชัยวงศ์โรงเรียนแม่อายวิทยาคมเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางปาริชาติ อมรรัตนพิบูลย์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางภูสิริน ตาอิ่นโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธาน
3. นางนนทภัทร ประวีณชัยกุลโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวหยาดฝน สิงห์ทรโรงเรียนบ้านต้นหมื้อกรรมการ
5. นางอัญชลี หาญจักรคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
6. นางสาวศิรินภา ยะเปี้ยโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
7. นางอรอนงค์ ไชยศรีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นางอัญธิฌา มีวรรณ์โรงเรียนไชยปราการประธาน
2. นางสาวพิกุล บุญทิโรงเรียนศีลรวีรองประธาน
3. นางฉลวย จันทร์แสงโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
4. นายอาบบุญ สมชำนาญโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายสรรพงษ์ วรนุชโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นางสุนันท์ ธาราศักดิ์โรงเรียนไชยปราการประธาน
2. นายอาบบุญ สมชำนาญโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธาน
3. นายสรรพงษ์ วรนุชโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
4. นางกรณ์กัญมณี ศักดิ์ธนศิริโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
5. นางกรรณิการ์ สรรพสุขโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมร ปาดวงโรงเรียนไชยปราการประธาน
2. นางสาวกีรกานต์ คำขาวโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธาน
3. นายอาทิตย์ ธานีโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ บุญมาโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวนิภา ลุงกุยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
6. นางสาวรุ่งอรุณ หน่อแก้วโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
7. นางสาวเดือนเพ็ญ ธาตุทองโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
8. นางสาวณภัทร คำยาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนันทนา ตุ่นรัตน์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
10. นางสาวปธิตา ธาดาศุภลักษณ์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุคนธ์ พจน์สุจริตโรงเรียนไชยปราการประธาน
2. นางจิราพร สุนันต๊ะโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธาน
3. นางปิยะวรรณ์ เลื่อนประไพโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นางจรัสศรี ปวีณเกียรติคุณโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนงคราญ มณีกุลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางสาวอโณทัย ปราบสงครามโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธาน
3. นายจิรศักดิ์ สุกันธาโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ อินทนนท์โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรอนันต์ เสือคลื้นโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเยาวพา มหานันต์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกฤตพร แก้วตาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธาน
2. นายสิทธิชัย ผ่องใสโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รองประธาน
3. นางนวพร ชัยยาศรีโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรศักดิ์ สุกันธาโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
5. นายดนุพล ทรงสิริกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
6. นางสาวทิฆัมพร ต๊ะเสี้ยวโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพัชราภรณ์ ปัญญาโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
8. นายอาทิตย์ ธานีโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
9. นางสาวปธิตา ธาดาศุภลักษณ์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสินธ์ชัย ใจแก้วโรงเรียนไชยปราการประธาน
2. นางสาวสุทธิดา แสงรัตน์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวสาธิตา บุญเคลือบโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ สมบูรณ์โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวดาววิภา มีบุญโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
6. นางสาวอภิณห์พร มานิ่มโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร แก้วใจมาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีสินธ์ชัย ใจแก้วโรงเรียนไชยปราการรองประธาน
3. นายสุรศักดิ์ ไชยมงคลโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นายวิมล กันอินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
5. นางสาวดาววิภา มีบุญโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
6. นางสาวอภิณห์พร มานิ่มโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ปัญญาธิโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธาน
2. นางสาวพิมพิกา จันต๊ะเสาร์โรงเรียนไชยปราการรองประธาน
3. นางสาววราภรณ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวนิภา ลุงกุยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
5. นางสาวปรียาพร ชัยทนันโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
6. นางสาวสุขสันต์ บุญเล็กโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนวลจันทร์ แซ่ล้อโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
8. นายสมจิตร บุญประเสริฐโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
9. นายนิกร ทองทิพย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
10. นายธนกฤต สมฤทธิ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ อนุวงค์เจริญโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางสาวสุปราณี สงวนรัษฎ์โรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาววราภรณ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวนิภา ลุงกุยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
5. นางรัตนา คำบุญโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
6. นายวัฒนศักดิ์ อัศจรรย์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนิภาพรรณ์ สิงห์คำโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศรีพรรณ สกลกิตติโรงเรียนฝางชนูปถัมป์ประธาน
2. นางนวรัตน์ ปัญญาธิโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธาน
3. นายอานนท์ แสนฝนโรงเรียนฉือจี้กรรมการ
4. นางพิมพ์ไพรสณฑ์ อุทธิยังโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวประกายดาว ทรายคำโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
6. นางสาวจิตรา สุนทรโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
7. นายวัญญู รีบเร่งโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวปิยะณัฐ ช่างเงินโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นางสุดา จ๋าก๋างโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
10. นางสาวกุหลาบ เงินคำจันทร์โรงเรียนฝางชนูปถัมป์เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสายสุนีย์ ฝั้นก้อโรงเรียนไชยปราการประธาน
2. นายอุดร ปงกาวงค์โรงเรียนฝางชนูปถัมป์รองประธาน
3. นางสาวศิรประภา ใจหนักโรงเรียนฉือจี้กรรมการ
4. นางสาวนพมาศ แสนสุวงค์โรงเรียนฝางชนูปถัมป์กรรมการ
5. นางสาวรัตนา สุริยะมณีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
6. นายวชิรพันธ์ ปัญญาแก้วโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
7. นายพรนิมิตร ชิตมินทร์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
8. นางณัฏฐ์ธิรา อินทะพันธ์ุโรงเรียนรังสีวิทยากรรมการ
9. นางสาววิสุนีย์ จองปุ๊กโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
10. นางทองพูล สอนมั่นโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
11. นางสาวกรวณิชภา ผลมากโรงเรียนฝางชนูปถัมป์เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ ไชยเทศโรงเรียนไชยปราการประธาน
2. นางเนาวรัตน์ เขนยโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
3. นางกานดา ดำรางชัยณรงค์โรงเรียนรังสีวิทยากรรมการ
4. นายฐิฏิกรณ์ รังกลางโรงเรียนฝางชนูปถัมป์เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางจรรยา ชัยอินทร์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. นายสุพจน์ สิทธิประเวชโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวสุจิตรา สมวาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
4. นางดอกฝ้าย แสงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
5. นางดวงเดือน สมศักดิ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
6. นางทองพูล สอนมั่นโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายพุทธิกุล ปิยะจันทร์โรงเรียนไชยปราการเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิณนรา อิทธิสิริศักดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30ประธาน
2. นายไตรภูมิ อ้ายวงศ์โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยารองประธาน
3. นายมิ่งศิษฐ์ หาชัยอินทร์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยโทวิทธวัช ศิริชัยวัฒนกุลโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธีราพร สุขสงวนโรงเรียนไชยปราการเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายชัยวุฒิ ไฝคำโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางสาวมนัสดา ขำพิมายโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยารองประธาน
3. ว่าที่ร้อยโทวิทธวัช ศิริชัยวัฒนกุลโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธัญลักษณ์ ชัยทรัพย์โรงเรียนฝางชนูปถัมป์เลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิญาภา คำภิลาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธาน
2. นางจิราภรณ์ นารายณ์โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์รองประธาน
3. นางสาวไพรินทร์ เตจ๊ะนันท์โรงเรียนฉือจี้กรรมการ
4. นายจีรสิทธิ์ พรหมเสนโรงเรียนรังสีวิทยากรรมการ
5. นางสาววิณนรา อิทธิสิริศักดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30เลขานุการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นางพิกุล ศรีใสโรงเรียนไชยปราการประธาน
2. นายนิรันดร์ ปันทีโรงเรียนฝางชนูปถัมป์รองประธาน
3. นางสาวอรวรรณ ศักดิ์ใหญ่โรงเรียนฉือจี้กรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล ไชยเลิศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ ขัตตระกูลโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
6. นายอุดมทรัพย์ อุษาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวทับทิม ต๊ะสินโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพัชราภรณ์ ปิ่นชุมโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสาวิตรี จันทร์กองแก้วโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวภูสณิตา ปินตาเสนโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อประธาน
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริกาญจน์ งาช้างโรงเรียนฝางชนูปถัมป์ประธาน
2. นางสาวภูสณิตา ปินตาเสนโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเดช อุทธิยังโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธาน
2. นางสาววลีรัตน์ ทองรักษ์โรงเรียนไชยปรากาารกรรมการ
3. นายยุทธนา อิ่นแก้วโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาววลีรัตน์ ทองรักษ์โรงเรียนไชยปราการประธาน
2. นายเดช อุทธิยังโรงเรียนแม่อายวิทยาคมเลขานุการ
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นางสาววลีรัตน์ ทองรักษ์โรงเรียนไชยปราการประธาน
2. นายยุทธนา อินแก้วโรงเรียนฝางชนูปถัมป์เลขานุการ
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นางสาววลีรัตน์ ทองรักษ์โรงเรียนไชยปรากาารกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรพล สุนันต๊ะโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธาน
2. นางสุภัสสร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30รองประธาน
3. นายเสกสรรค์ ณ เชียงใหม่โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. นางสาววันวิสา สิงห์เล็กโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
5. นายศิลป์ชัย กวงแหวนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ พรมรัตน์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวพรพิมล พรหมจักร์โรงเรียนไชยปราการเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนิรมิตร มีไชโยโรงเรียนไชยปราการประธาน
2. นางสาวดาริณี ฟ้าร่วนโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นายพินิจ ภูขาวโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกุลธิดา วรสโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธาน
2. นางพรนภัส นุชวณิชกุลโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
3. นางสาวณัฐกานต์ ชัยยะโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. นางสาวกันยารัตน์ ปันปวนโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรทัย ใจยะสารโรงเรียนรังสีวิทยากรรมการ
6. นางสาวชมพูนุท จันต๊ะวงศ์โรงเรียนไชยปราการเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนิรมิตร มีไชโยโรงเรียนไชยปราการประธาน
2. นายสมบูรณ์ ปานันท์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมรองประธาน
3. นายชนพัฒน์ ใจมั่นโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรทัย ใจยะสารโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางสาวนฤมล ธนัญไชยโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปัญชลิกา อินทวงค์โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่เลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายประวัติ พรหมนิลโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธาน
2. นางนงลักษญ์ สถิติรักษ์โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
3. นายพีรศาสตร์ จินาปุกโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวจิรนันท์ พงศ์ธัญญาเขตโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมเลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายดนัย ชุ่มจิตรโรงเรียนรังษีวิทยาประธาน
2. นางนิรมิตร มีไชโยโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายภานุวัฒน์ กุ่นใจโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
2. นางพานทอง ศิริโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนิคม พรมเสนโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ประธาน
2. นายบรรจบ นะฝั้นโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธาน
3. นายนรุตม์ชัย ทรายมูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
4. นางนิตยา บุญรัตน์โรงเรียนสายอักษรกรรมการ
5. นายสิงห์คำ กุยเขียวโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางพรรณทิพย์ภา นำบุญจิตต์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกุลธิดา วรสโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธาน
2. นายนันทวัฒน์ ก้อนแสนโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่รองประธาน
3. นายสมควร อินต๊ะวงศ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายธวัชชัย เพ็ญมณีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกัญญภัค คุ้มรักษ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางสาวทิพวรรณ แสนมงคลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวรองประธาน
3. นางสาวศิริพร ทิพวรรณ์โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
4. นายศุภกิจ พื่งบุญโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัตติกาล แก้วมาโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีภูวนัย งามรูปโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาเลขานุการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพานทอง ศิริโรงเรียนไชยปราการประธาน
2. นางสาววาสนา บุญเรืองโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมรองประธาน
3. นายองอาจ เป็งปานันท์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นางสาววันวิสาห์ ไชยชนะโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวราตรี ช่างปัดโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาววรนิษฐ์ คำลือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
7. นางสาวศิวาพร สุขแยงโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่เลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวสุภาพรรณ ปัญโญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30ประธาน
2. นางสาววาสนา บุญเรืองโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวสุพัตรา บูรณะพิมพ์โรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
4. นางวัชรีย์ รัวกลางโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวโชติมา เพชรเอมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายกฤตภาส จันทร์ตาโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางณัฎฐนันท์ ยิ้มแฉลมโรงเรียนาศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
2. นางสาวชื่นอนงค์ อำนาุโรงเรียนอรุโนทัยกรรมการ
3. นางทรัพย์ภิรดา ตาละปินโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุมาลี เกตุวงษ์โรงเรียนเชียงดาวกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐฐินี คำแสนโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมรองประธาน
2. นางสาวชื่นอนงค์ อำนาโรงเรียนอรุโนทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางอำไพ ศิริวรรณ์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นายสุนทร ใจพรมเมืองโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายเข็มทิศ แก้วพงษ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมรองประธาน
2. นางอำไพ ศิริวรรณโรงเรียนรังสีวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีดิเรก มังคละโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุรไกร ทับสุวรรณโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางสาวณัฐฐณี คำแสนโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชื่นอนงค์ อำนาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรไกร ทับสุวรรณ์โรงเรียนไชยปราการประธาน
2. นางลักขณาวดี กันตรีโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์รองประธาน
3. นายเตชิต พรหมมาเย็นโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
4. นายวิรัตน์ สิริเกียรติกิจโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
5. นายราชวัตร เยาวสกุลโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
6. นายอนุชิต ฝั้งฉางข้าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล ไวมาลีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายอนุชาติ สรรพจารย์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรไกร ทับสุวรรณ์โรงเรียนไชยปราการรองประธาน
3. นายเดชา กิติกุลโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
4. นายธนากร เจนแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
5. นายสาคร สีเงินโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
6. นายเข็มทิศ แก้วพงษ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
7. นางทรัพย์ถิรดา ตาละปินโรงเรียนรังสีวิทยากรรมการ
8. นายอัสฎางค์ กองสถานโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมเลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการประธาน
2. นางสาวชยาภา ไทยากรณ์โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่รองประธาน
3. นายพิพัฒน์ หิมเวชโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. นายวิรัตน์ สิริเกียรติโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ ตาเปียะโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวช่อทิพย์ จันทร์ศรีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการประธาน
2. นางสาวพัชรินทร์ ตาเปียะโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวช่อทิพย์ จันทร์ศรีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธาน
2. นายเอกชัย ลิโกโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวรองประธาน
3. นายวิรัตน์ สิริเกียรติโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
4. นายพิทักษ์ ศรีคำมูลโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
5. นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
6. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการประธาน
2. นายพิทักษ์ ศรีคำมูลโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่เลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ประธาน
2. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการรองประธาน
3. นายธนากร ศรีอุทธาโรงเรียนแม่อายวิทยาคมเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธาน
2. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชยาภา ไทยากรณ์โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ประธาน
2. นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์รองประธาน
3. นายธนากร ศรีอุทธาโรงเรียนแม่อายวิทยาคมเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายธนากร ศรีอุทธาโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธาน
2. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อรองประธาน
3. นางสาวชยาภา ไทยากรณ์โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการเลขานุการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางมยุรี อินทไชยโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธาน
2. นายสุรพล อินทะยะโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายธนากร ศรีอุทธาโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธาน
2. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการรองประธาน
3. นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
4. นายพิทักษ์ ศรีคำมูลโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวช่อทิพย์ จันทร์ศรีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมเลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายธนากร ศรีอุทธาโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธาน
2. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการประธาน
2. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้นกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ หิมเวชโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ หิมเวชโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาประธาน
2. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อรองประธาน
3. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวรพงษ์ ทองเลิศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
2. นายชิษณุ วงค์เหล็กมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายสุเทพ วรรณศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรพงษ์ ทองเลิศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นายสุเทพ วรรณศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รองประธาน
3. นายชิษณุ วงค์เหล็กมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
4. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวรพงษ์ ทองเลิศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นายสุเทพ วรรณศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รองประธาน
3. นายชิษณุ วงค์เหล็กมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรพงษ์ ทองเลิศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นายชิษณุ วงค์เหล็กมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รองประธาน
3. นายสุเทพ วรรณศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายรุ่งสุริยา อาปะมาเถโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธาน
2. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมรองประธาน
3. นายนฤทธิ์ เถื่อนเจริญโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ยอดเมืองโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ วรรณศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธาน
2. นายวรพงษ์ ทองเลิศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยรองประธาน
3. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธาน
2. นายรุ่งสุริยา อาปะมาเถโรงเรียนแม่อายวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ วรรณศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธาน
2. นายวรพงษ์ ทองเลิศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยรองประธาน
3. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ วรรณศรีมหาลัยราชภัฏประธาน
2. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
3. นายวรพงษ์ ทองเลิศโรงเรียนกาวิละเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรพงษ์ ทองเลิศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการรองประธาน
3. นายสุเทพ วรรณศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวรพงษ์ ทองเลิศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นายสุเทพ วรรณศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายชิษณุ วงค์เหล็กมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา ชุ่มใจโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ประธาน
2. นางทัศนีย์ ยอดเมืองโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวรพงษ์ ทองเลิศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นายชิษณุ วงค์เหล็กมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รองประธาน
3. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นายสุเทพ วรรณศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชิษณุ วงค์เหล็กมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธาน
2. นายวรพงษ์ ทองเลิศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยรองประธาน
3. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวรพงษ์ ทองเลิศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นายชิษณุ วงค์เหล็กมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรพงษ์ ทองเลิศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
3. นายชิษณุ วงค์เหล็กมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวรพงษ์ ทองเลิศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการรองประธาน
3. นายสุเทพ วรรณศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
4. นายชิษณุ วงค์เหล็กมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายวรพงษ์ ทองเลิศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นายสุเทพ วรรณศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายชิษณุ วงค์เหล็กมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายวรพงษ์ ทองเลิศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
2. นายชิษณุ วงค์เหล็กมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายสุเทพ วรรณศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวรพงษ์ ทองเลิศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นายสุเทพ วรรณศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายชิษณุ วงค์เหล็กมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายวรพงษ์ ทองเลิศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสุเทพ วรรณศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายชิษณุ วงค์เหล็กมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
แข่งขันมายากล ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวทองพูล ใสแก้วไชยปราการประธาน
2. นายณัฐดินัย ใจบาลอรุโณทัยวิทยาคมรองประธาน
3. นายรุ่งโรจน์ โนชัยวงค์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางบุญนิสา สิงห์ทองศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายนรเศรษฐ์ กันศรแม่อายวิทยาคมประธาน
2. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายนรเศรษฐ์ กันศรแม่อายวิทยาคมประธาน
2. นายสุเทพ สิอุบลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายรุ่งโรจน์ โนชัยวงค์ไชยปราการประธาน
2. นางทองพูล ใสแก้วโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
3. นายณัฐดินัย ใจบาลอรุโณทัยวิทยาคมเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายจิตติพล เพ็งพุ่มฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางสาวพัชรี ศรีวรรณ์ฉือจึ้เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูลเชียงดาววิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางพัดชา พิลาทองไชยปราการประธาน
2. นายพสิษฐ์ ฟ้าสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
3. นายณัฐดินัย ใจบาลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญธรรม แปงมาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ลิอุบลอรุโณทัยวิทยาคมประธาน
2. นายนรเศรษฐ์ กันศรโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ ลิอุบลอรุโณทัยวิทยาคมประธาน
2. นายนรเศรษฐ์ กันศรโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพัดชา พิลาทองโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
2. นายณัฐดินัย ใจบาลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายพสิษฐ์ ฟ้าสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธนวัชญ์ อมรรัตนพิบูลย์ไชยปราการประธาน
2. นางสาวศิริรัตน์ มูลประเสริฐฉือจึ้เชียงใหม่กรรมการ
3. นางมะลิวรรณ อินต๊ะมูลรังษีวิทยากรรมการ
4. นายจิตติพล เพ็งพุ่มฝางชนูปถัมภ์เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายเขมกร ดวงปูนันท์ฉือจึ้เชียงใหม่ประธาน
2. นางศรีพรรณ จันทะวังโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
3. นางอัมพรรณ์ ไชยรินทร์โรงเรียนสายอักษรกรรมการ
4. นางสาวนงนุช กันทพลหาญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพิกุล บำเรอจิตต์ฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางอัมพรรณ์ ไชยรินทร์โรงเรียนสายอักษรกรรมการ
3. นางสาวนงนุช กันทพลหาญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
4. นายเขมกร ดวงปูนันท์ฉือจึ้เชียงใหม่เลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ คำอ้ายเชียงดาววิทยาคมประธาน
2. นางสาวสุธินี กระมุทเจ้าฟ้าอุบลรัตน์เลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูลเชียงดาววิทยาคมประธาน
2. นายจิตติพล เพ็งพุ่มโรงเรียนฝางชนูปถัมป์กรรมการ
3. นางสาวพัฒติยา ทุริยานนท์ฉือจึ้เชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางวรากร ไชยเวชไชยปราการประธาน
2. นางพิกุล บำเรอจิตต์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายศราวุธ จินะธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
4. นางอัมพรรณ์ ไชยรินทร์สายอักษรเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวรากร ไชยเวชโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
2. นางอัมพรรณ์ ไชยรินทร์โรงเรียนสายอักษรกรรมการ
3. นางพิกุล บำเรอจิตต์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายศราวุธ จินะธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวนันท์นภัส ลาวรีไชยปราการประธาน
2. นางสาวสุรีย์พร ดวงชัยยาเชียงดาววิทยาคมรองประธาน
3. นายวิภารัตน์ ปันดวงสายอักษรกรรมการ
4. นางสาวพัชรี ศรีวรรณ์ฉือจึ้เชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวศรัณญา รุ่งเรืองอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวหอมไกร จันทคุปต์เวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวณัฐิณี ปินตาฝางชนูปถัมภ์เลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นายเจริญ เขนยไชยปราการประธาน
2. นายจักรพันธ์ ภูดอนตองฉือจึ้เชียงใหม่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีราเมศร์ สุขเป็งทวีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
4. นายบุญธรรม แปงมาเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอารีย์ บุญชัยตุ้ยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
6. นางผกาแก้ว คำเรืองอรุโณทัยวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนี ศรีแสวงไชยปราการประธาน
2. นายธนุรักษ์ ชัยชิตเจ้าฟ้าอุบลรัตน์รองประธาน
3. นางสาวรัตติกาล พวงทองศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
4. นางสาวจิรปรียา ชัยเงินโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายภาณุวัฒน์ ติดทะฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางสาวมัชชิมาพร อินทุวันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
3. นางสาวทองพูล ใสแก้วโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางสาวนงนุช กันทพลหาญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
5. นางศรีพรรณ จันทะวังรังษีวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวมัชชิมาพร อินทูวันศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวประธาน
2. นายภานุวัฒน์ ตัดทะโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางศรีพรรณ จันทะวังโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นางสาวนงนุช กันทพลหาญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายจาตุรงค์ ยืนยงคีรีมาศเชียงดาววิทยาคมประธาน
2. นายจิตติพล เพ็งพุ่มฝางชนูปถัมภ์เลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางพัดชา พิลาทองโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
2. นางเพลินพิศ สอนชุ่มเสียงโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายวิษณุกรณ์ ชำนาญรัตนาเอื้อวิทยาประธาน
2. นางพัดชา พิลาทองโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
3. นางเพลินพิศ สอนชุ่มเสียงโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกฤษณ์พีรัช พาชูปกรณ์การณ์ฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูลเชียงดาววิทยาคมรองประธาน
3. นายลิขิต กล้าหาญสายอักษรกรรมการ
4. นางสาวนฤมล ขันเบาะศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
5. นางสาวพัฒติยา ทุริยานนท์ฉือจึ้เชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวทองพูล ใสแก้วโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
2. นางอัญชรา ปันโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
3. นายวิษณุกรณ์ ชำนาญโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวทองพลู ใสแก้วโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
2. นางอัญชรา ปันโยโรงเรียนราชประชานุเคราห์ 30กรรมการ
3. นายวิษณุกรณ์ ชำนาญโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายกิตติ คำธิตาฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางสาวสุรีย์พร ดวงชัยยาเชียงดาววิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวหอมไกร จันทคุปต์เวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ มูลประเสริฐฉือจึ้เชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายบุญธรรม แปงมาเวียงแหงวิทยาคมประธาน
2. นางสาวทองพูล ใสแก้วโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
3. นางสาวนงนุช กันทพลหาญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวทองพูล ใสแก้วโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา ชุมภูโรงเรียนศีลรวีกรรมการ
3. นายเขมกร ดวงปูนันท์โรงเรียนฉือจี้กรรมการ
4. นายบุญธรรม แปงมาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนงนุช กันทพลหาญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร ปู่ยี่เวียงแหงวิทยาคมรองประธาน
2. นางสาวสุรีย์พร ดวงชัยยาเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ขันเบาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
4. นายกิตติภัณฑ์ คำธิตาฝางชนูปถัมภ์เลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนันท์นภัส ลาวลีโรงเรียนไชยปรากาารกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ มูลประเสริฐโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวสุธินี กระมุทโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายกมลศิษฐ์ ตาคำฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. นายสำราญ คำอ้ายเชียงดาววิทยาคมรองประธาน
3. นายทวีศักดิ์ ธิมาบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
4. นางสายฝน ถนอมวงษ์รังษีวิทยากรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์ สมบูรณ์ฉือจึ้เชียงใหม่เลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกมลศิษฐ์ ตาคำฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางสาวสุธินี กระมุทเจ้าฟ้าอุบลรัตน์รองประธาน
3. นายจักรกฤษณ์ สมบูรณ์ฉือจึ้เชียงใหม่กรรมการ
4. นายยุติธรรม จินาติเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสำราญ คำอ้ายเชียงดาววิทยาคมเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา ฟูธรรมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. นายฐิติพงศ์ เหลืองสุวรรณโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวจิราวรรณ จันทร์หลวงโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. นายกมลศิษฐ์ ดวงชื่นโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางสาวมันทนา พรเพิ่มสุขโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
6. Mr.John Lester Aguilaโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
7. นายผดุงเกียรติ ปู่เจโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่เลขานุการ
Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนันท์ โปธาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธาน
2. Mr.John Paul Dimayacyacโรงเรียนฝางชนูปถัมป์กรรมการ
3. นางสาวทองกุล สนธิยาโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ สายวงศ์เปี้ยโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นายฐิติพงศ์ เหลืองสุวรรณโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Brain Douglasโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
7. นายกมลศิษฐ์ ดวงชื่นโรงเรียนไชยปราการเลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณิการ์ อินต๊ะคำมาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางสาวพัชรี เตจารังษีโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่รองประธาน
3. นางสาวลาวัลย์ ลีลาศีลธรรมโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา กันทะวงศ์โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ จันทร์หลวงโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
6. นางวาสนา ทุนผลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
7. นายการุณ เมธาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวเลขานุการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสุวัสสา แอคลีย์โรงเรียนไชยปราการประธาน
2. Mr.Micheal Ackleyโรงเรียนไชยปราการรองประธาน
3. นางสาวณฤทัย ปิชัยนะโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
4. นางประดับดวง ปานันท์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางรมณี สันใจโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
6. นางสาวลาวัลย์ ลีลาศีลธรรมโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววันเพ็ญ พินทองโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
8. นางวาสนา ทุนผลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
9. นางธนาภรณ์ อินทขัติย์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เลขานุการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. นางทิพย์ธารา ประทุมมณีโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางณิชาดา ศรีเกษโรงเรียนไชยปราการรองประธาน
3. นางประดับดวง ปานันท์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. นางปิยภัคร บุญถึงโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
5. นางสาวภรณ์ทิพย์ เหล่ากาแฝงโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
6. Mr.Lim Tek Hoiโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
7. นางเทพินทร์ จิตตางกูรโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
8. นายภาณุพงษ์ แก้วอินทร์โรงเรียนอรุโณทัยเลขานุการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. นางสุจินตา คำเงินโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางสาวศิริลักษณ์ สายวงศ์เปี้ยโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.John Lester Aguilaโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. Mr.Alexa Bermanโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นายฐิติพงศ์ เหลืองสุวรรณโรงเรียนแม่อายวิทยาคมเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษบา จายะศักดิ์โรงเรียนอรุโณทัยประธาน
2. นางนัทธียา เดชะโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่รองประธาน
3. นางวันเพ็ญ พินทองโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. นางสาวรุจิรดา จันทระโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายทรงพล มีวรรณ์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
6. นางสายพิณ ไชยวรรณ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
7. นางกาญจณ์รพี แก้วนางโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
8. MissAshley Vanierโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
9. นางสาวเกศริน ทาดารินโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายทรงพล มีวรรณ์โรงเรียนไชยปราการประธาน
2. นางสาวบุษบา จายะศักดิ์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวพรรัตน์ เบญจรัตนฉัตรโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ จันทร์หลวงโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเสาวนีย์ ชุนเจริญโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
6. Mr.Greg Wellanโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางกาญจณ์รพี แก้วนางโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
8. นางสายพิณ ไชยวรรณ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกมลพรรณ องค์ชัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เลขานุการ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายฐิติพงศ์ เหลืองสุวรรณโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธาน
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ วรรณชัยโรงเรียนไชยปราการประธาน
2. นางสาวสิริลักษณ์ วรรณจักร์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวหล้าดี สัมพันธ์สินก่อโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางสาวใจสคราญ คงพันธ์โรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธาน
2. นางสาวสิริลักษณ์ วรรณจักร์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวหล้าดี สัมพันธ์สินก่อโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางวิราวัลย์ วรรณชัยโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. Mr.Roy Floreyโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวภัสร์ชนกพร กัมพลกรจรัสโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. นายอติคุณ ธงชัยสุวรรณโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธาน
3. นางสุรีย์พร จันทร์ประเสริฐโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นายสุรชัย แซ่จางโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภานุมาศ ทาอินน้อยโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
6. นางทิพานิษฐ์ ไข่ทองโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางอำไพ สายชลเลิศมงคลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางสาวภานุมาศ ทาอินน้อยโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยารองประธาน
3. นางสาวสุรีย์พร จันทร์ประเสริฐโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นายสุรชัย แซ่จางโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางทิมานิษฐ์ ไข่ทองโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
6. นายอติคุณ ธงชัยสุวรรณโรงเรียนแม่อายวิทยาคมเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาววรวรรณ พื้นผาโรงเรียนรังษีวิทยาประธาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวรโชติ ไขยวีรกูลโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
สภานักเรียน ม.1-ม.3
สภานักเรียน ม.4-ม.6
1. นางสาวณิชนันทน์ ดวงวะนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวประธาน
2. นายนพชัย บุญเรืองยาโรงเรียนไชยปราการรองประธาน
3. นางสาวดาริณี ฟ้าร่วนโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกิตติกานต์ รัตนเดชาสกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีภูวนัย งามรูปโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวกิตติกานต์ รัตนเดชาสกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30ประธาน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวพิชญ์นารา รักหฤทัยโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธาน
2. นางสาวญาณิศา เขื่อนเพชรโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวประภากร หลู่จิงโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ทองขันนาคโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30เลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวภาณชนก นภาพรโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธาน
2. นายพิชห์ชากรน์ ท้าวคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30รองประธาน
3. นางสุชา คุณดอยโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวประภากร หลู่จิงโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุนันท์ ธาราศักดิ์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
6. นางกัลยา รักสัตย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
7. นางภูสิริน ตาอิ่นโรงเรียนแม่อายวิทยาคมเลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางดวงเดือน ปนันคำโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางสาวจิราวรรณ จันทร์หลวงโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
Cross word ม.4-ม.6
1. นางพรรณา อุบลสาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางสาวศิริลักษณ์ สายวงศ์เปี้ยโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกิตติกานต์ รัตนเดชาสกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30เลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภรัสมิ์ ลบทองโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. นายดนุพล ทรงศิริกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30รองประธาน
3. นางสาวสิริพรรณ โตวิเชียรโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ปาทาโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางสาวพรรณทิวา อินทญาติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวเลขานุการ
A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวไพริน นะทีโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. นายยุทธนา วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
3. นางสาวมิรันตี จันทร์ดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ไชยมงคลโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ ปาทาโรงเรียนไชยปราการเลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา ชุ่มใจโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ประธาน
คำคม ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา ชุ่มใจโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ประธาน
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ตรีอินทองโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาประธาน
2. นางสาวณัฐปาริฉัตร สนโชติพงศ์โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์รองประธาน
3. นายธีระวัฒน์ วิละปิงโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมหญิง บุตรวงค์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางสาวทิพยวารี คำออนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เลขานุการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางจารุณี บุญรัฒนะกุลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางสาวสมหญิง บุตรวงค์โรงเรียนไชยปราการรองประธาน
3. นายธีระวัฒน์ วิละปิงโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นายวิมล กันอินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
5. นางสาวพรสวรรค์ ไชยยาโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวหยาดฝน สิงห์ทรโรงเรียนสันต้นหมื้อกรรมการ
2. นางสาวดอกฝ้าย แสงสุวรรณ์โรงเรียนสันต้นหมื้อกรรมการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา บุญเรืองโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]