งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 000058
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายปรัชญา    เดชอูป
2. นายเดชณรงค์    จันทร์จรมานิต
3. นายประภัทร์    แสงเข็ญ
1. นายวีระพล    อินทเคหะ
2 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. สามเณรนิยม    ว่างจิตเจริญ
2. สามเณรพิรักษ์    มูลธิ
3. สามเณรสุชาติ    เลาเทาะ
1. นายเกียรติ    อังศุสิงห์
2. พระฐิติกร    ทรายคำ
3 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายนรินทร์    เสาร์คำ
2. นายชินดนัย    โยย้อย
3. นายธนพงศ์    ปันใจ
1. นางสาวสุขุมาลย์    พนิชการ
4 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวปุณยาพร    วงค์ใหญ่
2. นางสาวนันทิยา    สุนกาย
3. นางสาวจีราภรณ์    ตาแดง
1. นายนิติกร    เครือวัง
2. นายปริญญา    เฉลิมสุข
5 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวปราณี    แซ่เฒ่า
2. นางสาววัลภรณ์    จุฬาลักษณ์นาถ
3. นางสาวกรรณิการ์    ใจยะพรม
1. นางสาวปรีญารัชน์    แสนพิมพ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................