งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 000057
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายสาธิต    อุ่นใจ
2. เด็กชายรัฐการ    อินต๊ะนาง
3. เด็กชายจิรเมธ    ปันนวล
1. นายวิชัย    สามไชย
2 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. สามเณรสมหวัง    ลุงแดง
2. สามเณรวีรสาร    หมัดขาว
3. สามเณรฉิง    ลุงบิ
1. นายวุฒากร    กำแพงแก้ว
2. พระกมลชัย    จอกดี
3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิราภา    กันทา
2. เด็กหญิงศิริพร    ต้นธรรม
3. เด็กชายอมรเทพ    สันประเสริฐ
1. นายสุขุมพัฒน์    กันธะมา
2. นายอนันต์    อุดแดง
4 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายเฉลิมวงศ์    สุวรรณ
2. เด็กหญิงปิยดารา    ตาติวงศ์
3. เด็กหญิงวรกานต์    มุกดานันท์
1. นางสาวปรีญารัชน์    แสนพิมพ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................