งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 000052
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า    พรมใจ
2. เด็กหญิงนีรภา    ศรียายอง
1. นางสาวประภัสสร    จี๋คำ
2 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. สามเณรภีรดล    ธูปหอม
2. สามเณรนที    จริยา
1. นายวุฒากร    กำแพงแก้ว
3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายวศิน    ศรีวงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงอัญชนา    ลำเลียงพล
1. นางสาวนพวรรณ    คันธวัน
4 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายกรกฎ    เนียนไธสง
2. เด็กหญิงรัฎฐธิดา    หาญเชิงชัย
1. นางบุญยิ่ง    กันทะชัย
5 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กชาย่ทุนอ่อง    ลุงติ
2. เด็กหญิงกาญจนา    สังข์สกุล
1. นายอนันต์    อุดแดง
2. นายสุขุมพัฒน์    กันธะมา
6 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรัญญา    ติยานิล
2. เด็กหญิงชลชิชา    ขัดสี
1. นางสาวปรีญารัชน์    แสนพิมพ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................